Privatësia

Mbrojtja e të dhënave
Faleminderit për interesimin tuaj në kompaninë tonë. Mbrojtja e të dhënave është shume e rendesishme për menaxhimin e faqes www.atdheu.com. Faqja e internetit atdheu.com Faruk Selimi mund të përdoret pa dhënë asnjë të dhënë personale. Sidoqoftë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbimet speciale të kompanisë sonë përmes faqes sonë të internetit, mund të jetë e nevojshme të përpunohen të dhënat personale. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm dhe nuk ka bazë ligjore për një përpunim të tillë, ne përgjithësisht marrim pëlqimin e personit në fjalë. Përpunimi i të dhënave personale, për shembull emri, adresa, adresa e-mail ose numri i telefonit i një subjekti të të dhënave, kryhet gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe në përputhje me rregulloret specifike të vendit për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për Faruk Selimi. Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, kompania jonë do të donte të informonte publikun në lidhje me llojin, fushën dhe qëllimin e të dhënave personale që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Për më tepër, subjektet e të dhënave informohen për të drejtat e tyre me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave. Si kontrollues, Faruk Selimi ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj faqe në internet. Sidoqoftë, transmetimet e të dhënave të bazuara në internet në përgjithësi mund të kenë boshllëqe sigurie, kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo person i interesuar është i lirë të na transmetojë të dhënat personale në mënyra alternative, për shembull me telefon.
1. Përkufizimet Politika e privatësisë e Faruk Selimit bazohet në termat e përdorur nga ligjvënësi evropian për direktivat dhe rregulloret kur u miratua Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Deklarata jonë për mbrojtjen e të dhënave duhet të jetë e lehtë për t’u lexuar dhe kuptuar si për publikun ashtu edhe për klientët tanë dhe partnerët e biznesit. Për ta siguruar këtë, ne dëshirojmë të shpjegojmë terminologjinë e përdorur paraprakisht.
Ne përdorim termat e mëposhtëm në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave:
a) të dhënat personale Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që lidhen me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në tekstin e mëtejmë "subjekt i të dhënave"). Një person fizik konsiderohet i identifikueshëm i cili, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në veçanti me anë të caktimit të një identifikuesi të tillë si një emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues online ose një ose më shumë veçori të veçanta që shprehin fizikën, identiteti gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose social i këtij personi fizik mund të identifikohet.
b) subjekti i të dhënave Subjekti i të dhënave është çdo person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen nga personi përgjegjës për përpunimin.
c) Përpunimi Përpunimi është çdo proces i kryer me ose pa ndihmën e procedurave të automatizuara ose ndonjë seri të tillë procesesh në lidhje me të dhënat personale të tilla si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, porosia, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, leximi, pyetja, përdorimi, Zbulimi përmes transmetimi, shpërndarja ose çdo formë tjetër e sigurimit, krahasimit ose lidhjes, kufizimit, fshirjes ose shkatërrimit.
d) Kufizimi i përpunimit Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim të kufizimit të përpunimit të tyre të ardhshëm.
e) Profilizimi Profilizimi është çdo lloj përpunimi i automatizuar i të dhënave personale që konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar aspekte të caktuara personale që lidhen me një person fizik, në veçanti aspekte që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, personale Për të analizuar ose parashikuar preferencat, interesat , besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e këtij personi fizik.
f) pseudonimizimi Pseudonimizimi është përpunimi i të dhënave personale në një mënyrë në të cilën të dhënat personale nuk mund t'i caktohen një subjekti të caktuar të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe t'i nënshtrohet masave teknike dhe organizative që sigurojnë që të dhënat personale nuk mund t'i caktohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.
g) Kontrolluesi ose kontrolluesi Personi përgjegjës ose personi përgjegjës për përpunimin është personi fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Nëse qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi përcaktohen me ligjin e Unionit ose ligjin e shteteve anëtare, personi përgjegjës ose kriteret specifike për emërimin e tij mund të parashikohen në përputhje me ligjin e Unionit ose ligjin e shteteve anëtare.
h) Përpunuesit Përpunuesi është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të personit përgjegjës.
i) Marrësi Marrësi është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër, të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë apo jo. Sidoqoftë, autoritetet që mund të marrin të dhëna personale si pjesë e një hetimi të veçantë sipas ligjit të Bashkimit ose ligjit të shteteve anëtare nuk konsiderohen marrës.
j) pala e tretë Një palë e tretë është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, personi përgjegjës, përpunuesi dhe personat të cilët janë të autorizuar të përpunojnë të dhënat personale nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të personit përgjegjës ose përpunuesit Me
k) Pëlqimi Pëlqimi është çdo deklaratë e qëllimit e dhënë vullnetarisht nga subjekti i të dhënave në një mënyrë të informuar dhe pa mëdyshje në formën e një deklarate ose veprimi tjetër pa dyshim afirmativ me të cilin subjekti i të dhënave tregon se është dakord për përpunimin e të dhënave të tyre personale.
2. Emri dhe adresa e personit përgjegjës për përpunimin Personi përgjegjës sipas kuptimit të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ligjeve të tjera të mbrojtjes së të dhënave të zbatueshme në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitave të tjera të natyrës së mbrojtjes së të dhënave është:
atdheu.com Faruk Selimi Jungfernstieg 98 24340 Eckernförde Gjermani Tel.: Tel: +49 (0) 4351 475 456 Email: mail@kosovo-urlaub.de Faqja e internetit: atdheu.com
3. Cookies Faqja e internetit Faruk Selimi përdor cookies. Cookies janë skedarë teksti që ruhen dhe ruhen në një sistem kompjuterik përmes një shfletuesi të internetit. Uebfaqe të shumta dhe serverë përdorin cookie. Shumë cookie përmbajnë një të ashtuquajtur ID cookie. Një ID e cookie -t është një identifikues unik për cookie -n. Ai përbëhet nga një varg karakteresh përmes të cilave faqet e internetit dhe serverët mund të caktohen në shfletuesin e veçantë të internetit në të cilin u ruajt cookie. Kjo u mundëson uebfaqeve dhe serverëve të vizituar të dallojnë shfletuesin individual të personit të interesuar nga shfletuesit e tjerë të internetit që përmbajnë cookie të tjera. Një shfletues specifik i internetit mund të njihet dhe identifikohet përmes ID -së unike të cookie -t. Duke përdorur cookies, Faruk Selimi mund t'u ofrojë përdoruesve të kësaj faqe në internet shërbime më miqësore për përdoruesit që nuk do të ishin të mundshme pa cilësimin e cookie-t. Duke përdorur një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen në interes të përdoruesit. Siç është përmendur tashmë, cookies na mundësojnë të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohjeje është që ta bëjë më të lehtë për përdoruesit që të përdorin faqen tonë të internetit. Për shembull, përdoruesi i një faqe në internet që përdor cookie nuk ka pse të ri-futë të dhënat e tyre të aksesit sa herë që vizitojnë faqen e internetit, sepse kjo bëhet nga faqja e internetit dhe cookie e ruajtur në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është biskota e një karroce blerjeje në dyqanin online. Dyqani online përdor një cookie për të kujtuar artikujt që një klient ka vendosur në karrocën virtuale të blerjes. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga uebfaqja jonë në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies që janë vendosur tashmë mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e zakonshëm të internetit. Nëse personi në fjalë çaktivizon cilësimin e cookies në shfletuesin e internetit të përdorur, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.
4. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme
Faqja e internetit Faruk Selimi mbledh një sërë të dhënash dhe informacioni të përgjithshëm sa herë që faqja në internet arrihet nga një subjekt i të dhënave ose një sistem i automatizuar. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët e regjistrit të serverit. (1) llojet dhe versionet e shfletuesit të përdorur, (2) sistemi operativ i përdorur nga sistemi i qasjes, (3) faqja e internetit nga e cila një sistem hyrjeje arrin në faqen tonë të internetit (i ashtuquajturi referues), (4) nën-faqet e internetit që mund të kontrollohen përmes një sistemi aksesi në faqen tonë të internetit, (5) data dhe ora e hyrjes në faqen e internetit, (6) një adresë e protokollit të internetit (adresa IP), (7) ofruesi i shërbimit të internetit të sistemit të qasjes dhe (8) të dhëna dhe informacione të tjera të ngjashme,
Kur përdor këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, Faruk Selimi nuk nxjerr ndonjë përfundim në lidhje me personin në fjalë. Përkundrazi, ky informacion kërkohet për (1) shpërndarjen e saktë të përmbajtjes së faqes sonë të internetit, (2) optimizimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit dhe reklamimin për të, (3) sigurimin e funksionalitetit afatgjatë të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit dhe teknologjisë të faqes sonë të internetit dhe (4) për t'u dhënë autoriteteve të zbatimit të ligjit informacionin e nevojshëm për zbatimin e ligjit në rast të një sulmi kibernetik. Prandaj, këto të dhëna dhe informacione të mbledhura në mënyrë anonime vlerësohen statistikisht nga Faruk Selimi në njërën anë dhe me qëllim të rritjes së mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave në kompaninë tonë, në mënyrë që në fund të fundit të sigurojmë një nivel optimal të mbrojtjes për të dhënat personale që përpunojmë. Të dhënat anonime në skedarët e regjistrit të serverit ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të ofruara nga një subjekt i të dhënave.
5. Regjistrimi në faqen tonë të internetit
Subjekti i të dhënave ka mundësinë të regjistrohet në faqen e internetit të kontrolluesit duke siguruar të dhëna personale. Cilat të dhëna personale i transmetohen personit përgjegjës për rezultatet e përpunimit nga maska ​​përkatëse e hyrjes që përdoret për regjistrim. Të dhënat personale të futura nga subjekti i të dhënave mblidhen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm nga personi përgjegjës për përpunimin dhe për qëllimet e tyre. Personi përgjegjës për përpunimin mund të sigurojë që të dhënat të kalojnë tek një ose më shumë përpunues, për shembull një ofrues i shërbimit të parcelave, i cili gjithashtu përdor të dhënat personale ekskluzivisht për përdorim të brendshëm, Duke u regjistruar në faqen e internetit të personit përgjegjës për përpunimin, adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) personit në fjalë, data dhe koha e regjistrimit gjithashtu ruhen. Këto të dhëna ruhen në sfondin se kjo është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të mundësuar hetimin e veprave penale. Në këtë drejtim, ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të mbrojtur personin përgjegjës për përpunimin. Këto të dhëna në përgjithësi nuk i kalojnë palëve të treta nëse nuk ka një detyrim ligjor për t'i përcjellë ato ose përdoren për ndjekje penale. Regjistrimi i subjektit të të dhënave me sigurimin vullnetar të të dhënave personale i mundëson kontrolluesit të të dhënave të ofrojë përmbajtje ose shërbime të subjektit të të dhënave që, për shkak të natyrës së çështjes, mund t'u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar. Personat e regjistruar janë të lirë të ndryshojnë të dhënat personale të dhëna gjatë regjistrimit në çdo kohë ose t'i fshijnë ato plotësisht nga baza e të dhënave të personit përgjegjës për përpunimin. Personi përgjegjës për përpunimin i jep informacion çdo personi të interesuar në çdo kohë sipas kërkesës për të cilat ruhen të dhënat personale për personin në fjalë. Për më tepër, personi përgjegjës për përpunimin korrigjon ose fshin të dhënat personale me kërkesë ose këshillë të personit në fjalë, me kusht që të mos ketë kërkesa ligjore të mbajtjes për të kundërtën. Të gjithë punonjësit e personit përgjegjës për përpunimin janë në dispozicion të subjektit të të dhënave si persona kontaktues në këtë kontekst. 6. Abonimi Newsletter Në faqen e internetit Faruk Selimi, përdoruesve u jepet mundësia të regjistrohen në Newsletter e kompanisë sonë. Maska hyrëse e përdorur për këtë qëllim përcakton se cilat të dhëna personale i transmetohen personit përgjegjës për përpunimin kur porositet gazeta-Newsletter. Faruk Selimi informon klientët e tij dhe partnerët e biznesit në intervale të rregullta me anë të një gazete-Newsletter për ofertat e kompanisë. Buletini-Newsletter i kompanisë sonë mund të merret vetëm nga personi në fjalë nëse (1) personi në fjalë ka një adresë e-mail të vlefshme dhe (2) personi në fjalë regjistrohet për të marrë gazetën. Për arsye ligjore, një e-mail konfirmues do të dërgohet në adresën e-mail të futur nga një person i interesuar për herë të parë për dërgimin e buletinit duke përdorur procedurën e zgjedhjes së dyfishtë. Ky email konfirmimi përdoret për të kontrolluar nëse pronari i adresës së emailit, si personi në fjalë, ka autorizuar marrjen e gazetës. Kur regjistrohemi për gazetën-Newsletter, ne gjithashtu ruajmë adresën IP të caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) të sistemit kompjuterik të përdorur nga personi në fjalë në kohën e regjistrimit, si dhe datën dhe kohën e regjistrimit. Mbledhja e këtyre të dhënave është e nevojshme në mënyrë që të jetë në gjendje të gjurmojë keqpërdorimin (e mundshëm) të adresës së postës elektronike të një subjekti të të dhënave në një moment të mëvonshëm në kohë dhe për këtë arsye i shërben mbrojtjes ligjore të personit përgjegjës për përpunimin. Të dhënat personale të mbledhura kur regjistroheni për gazetën do të përdoren vetëm për të dërguar gazetën-Newsletter tonë. Për më tepër, pajtimtarët e gazetës mund të informohen me postë elektronike nëse kjo është e nevojshme për funksionimin e shërbimit të gazetës ose regjistrimin përkatës, siç mund të jetë rasti në rast të ndryshimeve në ofertën e gazetës ose ndryshimeve në kushtet teknike Me Të dhënat personale të mbledhura si pjesë e shërbimit të buletinit-Newsletter nuk do t'u kalohen palëve të treta. Subjekti i të dhënave mund të anulojë abonimin në buletinin-Newsletter tonë në çdo kohë. Pëlqimi për ruajtjen e të dhënave personale që subjekti i të dhënave na ka dhënë për dërgimin e gazetës mund të revokohet në çdo kohë. Ekziston një lidhje përkatëse në çdo buletin me qëllim tërheqjen e pëlqimit. Shtë gjithashtu e mundur të çabonoheni nga dërgimi i gazetës direkt në faqen e internetit të personit përgjegjës për përpunimin ose të informoni personin përgjegjës për përpunimin e kësaj në një mënyrë tjetër. 7. Ndjekja e Buletinit Newsletter atdheu.com Faruk Selimi përmbajnë të ashtuquajturat piksele përcjellëse. Një piksel përcjellës është një grafik miniaturë që është ngulitur në e-mailet që dërgohen në formatin HTML për të mundësuar regjistrimin e skedarëve të regjistrit dhe analizën e skedarëve të regjistrit. Kjo mundëson një vlerësim statistikor të suksesit ose dështimit të fushatave të marketingut në internet. Bazuar në pikselin e integruar të përcjelljes, Faruk Selimi mund të njohë nëse dhe kur një e-mail është hapur nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje në e-mail janë thirrur nga subjekti i të dhënave. Të dhëna të tilla personale të mbledhura përmes pikselave përcjellës të përmbajtur në gazeta ruhen dhe vlerësohen nga personi përgjegjës për përpunimin në mënyrë që të optimizojë dërgimin e gazetës-Newsletter dhe të përshtatet më mirë përmbajtja e gazetave të ardhshme me interesat e personit në fjalë. Këto të dhëna personale nuk do t'i kalohen palëve të treta. Personat e prekur kanë të drejtë në çdo kohë të revokojnë deklaratën përkatëse të veçantë të pëlqimit të dhënë nëpërmjet procedurës së zgjedhjes së dyfishtë. Pas një revokimi, këto të dhëna personale do të fshihen nga personi përgjegjës për përpunimin. Faruk Selimi interpreton automatikisht tërheqjen nga marrja e gazetës si revokim. 8. Opsionet e kontaktit përmes faqes së internetit Për shkak të rregullimeve ligjore, faqja e internetit Faruk Selimi përmban informacione që mundësojnë kontakt të shpejtë elektronik me kompaninë tonë dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, i cili gjithashtu përfshin një adresë të përgjithshme për të ashtuquajturën postë elektronike (adresa e-mail). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton personin përgjegjës për përpunimin me email ose një formë kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave do të ruhen automatikisht. Të dhëna të tilla personale të transmetuara në baza vullnetare nga një subjekt i të dhënave, personit përgjegjës për përpunimin, ruhen për qëllime të përpunimit ose kontaktimit të subjektit të të dhënave. 9. Fshirja rutinë dhe bllokimi i të dhënave personale Personi përgjegjës për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave personale të subjektit të të dhënave vetëm për periudhën kohore që është e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes ose nëse kjo përcaktohet nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose një ligjvënës tjetër në ligje ose rregullore, të cilat personi përgjegjës për përpunimin i nënshtrohet, u sigurua. Nëse qëllimi i ruajtjes nuk zbatohet më ose nëse skadon një periudhë ruajtjeje e përcaktuar nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose një ligjvënës tjetër përgjegjës, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me dispozitat ligjore. 10. Të drejtat e subjektit të të dhënave a) E drejta për konfirmim Çdo person i interesuar ka të drejtën e dhënë nga direktiva evropiane dhe dhënësi i rregulloreve për të kërkuar konfirmim nga personi përgjegjës për përpunimin nëse të dhënat personale në lidhje me to janë duke u përpunuar. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për konfirmim, ata mund të kontaktojnë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. b) E drejta për informacion Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga drejtori dhe dhënësi i rregulloreve evropiane për të marrë informacion falas në lidhje me të dhënat personale të ruajtura për të dhe një kopje të këtij informacioni nga personi përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. Për më tepër, direktivat dhe rregulloret evropiane i japin subjektit të të dhënave akses në informacionin e mëposhtëm: qëllimet e përpunimit kategoritë e të dhënave personale që përpunohen Marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve të dhënat personale u janë zbuluar ose janë ende duke u zbuluar, veçanërisht për marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohëzgjatjeje ekzistenca e të drejtës për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me ju ose kufizimin e përpunimit nga personi përgjegjës ose të drejtën për të kundërshtuar këtë përpunim ekzistenca e të drejtës për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës nëse të dhënat personale nuk mblidhen nga subjekti i të dhënave: Të gjitha informacionet në dispozicion për origjinën e të dhënave ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin në përputhje me nenin 22 (1) dhe (4) GDPR dhe - të paktën në këto raste - informacion domethënës në lidhje me logjikën e përfshirë dhe shtrirjen dhe efektet e synuara të një përpunimi të tillë për subjektin e të dhënave Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtën e informacionit nëse të dhënat personale i janë transmetuar një vendi të tretë ose një organizate ndërkombëtare. Nëse është kështu, subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me garancitë e duhura në lidhje me transmetimin. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë këtë të drejtë për informacion, ai mund të kontaktojë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. c) E drejta për korrigjim Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga direktivat dhe rregulloret evropiane për të kërkuar korrigjimin e menjëhershëm të të dhënave personale të pasakta në lidhje me ta. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, të kërkojë plotësimin e të dhënave personale jo të plota - përfshirë me anë të një deklarate shtesë. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për korrigjim, ata mund të kontaktojnë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. d) E drejta për të fshirë (e drejta për t'u harruar) Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve për të kërkuar që personi përgjegjës të fshijë të dhënat personale në lidhje me ta, me kusht që të zbatohet një nga arsyet e mëposhtme dhe për aq sa përpunimi nuk është e nevojshme: Të dhënat personale janë mbledhur ose përpunuar ndryshe për qëllime për të cilat ato nuk janë më të nevojshme. Subjekti i të dhënave revokon pëlqimin e tyre, mbi të cilin përpunimi u bazua në përputhje me nenin 6 (1) (a) GDPR ose nenin 9 (2) (a) GDPR, dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunimin. Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me Nenin 21 Paragrafi 1 GDPR, dhe nuk ka arsye kryesore legjitime për përpunimin, ose objektet e subjektit të të dhënave në përputhje me Artin 21 Paragrafi 2 GDPR për Përpunimin a. Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme. Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor sipas ligjit të Unionit ose ligjit të shteteve anëtare, të cilit i nënshtrohet personi përgjegjës. Të dhënat personale u mblodhën në lidhje me shërbimet e shoqërisë së informacionit të ofruara në përputhje me Artin 8 Paragrafi 1 GDPR. Nëse një nga arsyet e lartpërmendura zbatohet dhe një person i interesuar dëshiron që të dhënat personale të ruhen në Faruk Selimi të fshihen, ata mund të kontaktojnë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. Punonjësi i Faruk Selimi do të aranzhojë që kërkesa për fshirje të përmbushet menjëherë. Nëse të dhënat personale janë bërë publike nga Faruk Selimi dhe kompania jonë, si personi përgjegjës, është i detyruar të fshijë të dhënat personale në përputhje me Nenin 17 Paragrafi 1 të DPPP -së, Faruk Selimi do të marrë masat e duhura, duke marrë parasysh disponueshmërinë teknologjia dhe kostot e zbatimit të një natyre teknike, për të informuar përpunuesit e tjerë të të dhënave që përpunojnë të dhënat personale të publikuara se subjekti i të dhënave ka kërkuar fshirjen e të gjitha lidhjeve me këto të dhëna personale ose kopjeve ose përsëritjeve të këtyre të dhënave personale nga këto të tjera përpunuesit e të dhënave kanë kërkuar, për aq sa përpunimi nuk është i nevojshëm.Punonjësi i Faruk Selimi do të rregullojë të nevojshme në rastet individuale. e) E drejta për kufizimin e përpunimit Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve për të kërkuar që kontrolluesi të kufizojë përpunimin nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme: Subjekti i të dhënave kundërshton korrektësinë e të dhënave personale për një periudhë kohe që i mundëson personit përgjegjës të kontrollojë saktësinë e të dhënave personale. Përpunimi është i paligjshëm, personi në fjalë refuzon të fshijë të dhënat personale dhe në vend të kësaj kërkon që përdorimi i të dhënave personale të kufizohet. Personi përgjegjës nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por subjekti i të dhënave ka nevojë për to për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore. Personi në fjalë ka paraqitur një kundërshtim për përpunimin në përputhje me Nenin 21 Paragrafi 1 GDPR dhe ende nuk është përcaktuar nëse arsyetimet legjitime të personit përgjegjës tejkalojnë ato të personit në fjalë. Nëse plotësohet një nga kushtet e mësipërme dhe një person i interesuar do të donte të kërkonte kufizimin e të dhënave personale të ruajtura në Faruk Selimi, ata mund të kontaktojnë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. Punonjësi i Faruk Selimi do të aranzhojë që përpunimi të kufizohet. f) E drejta për transportueshmëri të të dhënave Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve për të marrë të dhënat personale në lidhje me to, të cilat i janë vënë në dispozicion një personi përgjegjës nga personi në fjalë, në një strukturë, të zakonshme dhe makinerike -format i lexueshëm. Ju gjithashtu keni të drejtë t'i transferoni këto të dhëna një personi tjetër përgjegjës pa pengesa nga personi përgjegjës, të cilit i janë dhënë të dhënat personale, me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin në përputhje me Nenin 6 Para. 1 Letër një GDPR ose Art 9 Para 2 shkronja a DS-GVO ose me një kontratë sipas Nenit 6 paragrafi 1 shkronja b DS-GVO dhe përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara, Për më tepër, kur ushtrojnë të drejtën e tyre për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me Nenin 20 (1) GDPR, subjekti i të dhënave ka të drejtë të transmetojë të dhënat personale drejtpërdrejt nga një person përgjegjës te tjetri, për aq sa kjo është teknikisht e realizueshme dhe nëse kjo ndodh nuk prekin të drejtat dhe liritë e personave të tjerë. Për të kërkuar të drejtën për transportueshmëri të të dhënave, personi në fjalë mund të kontaktojë një punonjës të Faruk Selimi në çdo kohë. g) E drejta për të kundërshtuar Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve, për arsye që rrjedhin nga situata e tyre e veçantë, të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me ta, i cili bazohet në Artin 6 Para 1 Shkronja e ose f DS-GVO zë vend për të kundërshtuar. Kjo vlen edhe për profilizimin bazuar në këto dispozita. Faruk Selimi nuk do të përpunojë më të dhënat personale në rast kundërshtimi, nëse nuk mund të dëshmojmë arsye bindëse legjitime për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore. Nëse Faruk Selimi përpunon të dhënat personale në mënyrë që të operojë me postë direkte, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale me qëllim të reklamimit të tillë. Kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa është e lidhur me reklama të tilla direkte. Nëse subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin e Faruk Selimi për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Faruk Selimi nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime. Përveç kësaj, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për arsye që dalin nga situata e tyre e veçantë, të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me to që kryhet nga Faruk Selimi për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në përputhje me Artin 89 Paragrafi 1 DS-OMGJ, për të kundërshtuar, përveç nëse një përpunim i tillë është i nevojshëm për të përmbushur një detyrë në interes të publikut. Për të ushtruar të drejtën për të kundërshtuar, personi në fjalë mund të kontaktojë drejtpërdrejt çdo punonjës të Faruk Selimi ose një punonjës tjetër. Subjekti i të dhënave është gjithashtu falas, në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht nga Direktiva 2002/58 / EC, për të ushtruar të drejtën e tyre të kundërshtimit me anë të procedurave të automatizuara në të cilat përdoren specifikimet teknike. h) Vendimet e automatizuara në raste individuale, përfshirë profilizimin Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve që të mos i nënshtrohet një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar - përfshirë profilizimin - i cili ka efekte juridike mbi ta ose në mënyrë të ngjashme ndikon në to, nëse vendimi (1) nuk është i nevojshëm për përfundimin ose kryerjen e një kontrate midis subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës, ose (2) bazuar në dispozitat ligjore të Bashkimit ose të shteteve anëtare të cilave i nënshtrohet personi përgjegjës,është e lejueshme dhe këto dispozita ligjore përmbajnë masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë, si dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave ose (3) zhvillohet me pëlqimin e shprehur të subjektit të të dhënave. Nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen ose kryerjen e një kontrate midis subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës ose (2) merret me pëlqimin e shprehur të subjektit të të dhënave, Faruk Selimi merr masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë si dhe ato legjitime Për të mbrojtur interesat e subjektit të të dhënave, përfshirë të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrje nga një person nga ana e personit përgjegjës, për të shprehur këndvështrimin e tyre dhe për të kundërshtuar vendimin. Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të kërkojë të drejta në lidhje me vendimet e automatizuara, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. i) E drejta për të tërhequr pëlqimin sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e miratuar nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve për të tërhequr pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë. Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të pohojë të drejtën e tij për të tërhequr pëlqimin, ata mund të kontaktojnë në çdo kohë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin. 11. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e programit partner AWIN Affiliate System Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të kompanisë affilinet në këtë faqe në internet. AWIN është një rrjet bashkëpunues gjerman që ofron marketing bashkëpunimi. Marketingu i shoqërive është një formë e shitjeve e mbështetur në internet që u mundëson operatorëve tregtarë të faqeve të internetit, të ashtuquajturve tregtarë ose reklamues, të reklamojnë, e cila zakonisht paguhet përmes komisioneve të klikimit ose shitjes, në faqet e internetit të palëve të treta, pra me partnerët e shitjes të cilët janë gjithashtu bashkëpunëtorë ose përmenden botuesit. Tregtari siguron një medium reklamimi përmes rrjetit të filialeve, domethënë një flamur reklamimi ose mjete të tjera të përshtatshme të reklamimit në internet, i cili më pas integrohet nga një filial në faqen e tij të internetit ose përmes kanaleve të tjera, të tilla si reklamat me fjalë kyçe ose e -mail -Marketing, reklamohet. Awin operohet nga AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Gjermani. Awin vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Cookie e përcjelljes së Awin nuk ruan asnjë të dhënë personale. Ruhet vetëm numri identifikues i filialit, pra partneri që ndërmjetëson klientin potencial, si dhe numri i porosisë së vizitorit në një faqe në internet dhe materiali reklamues i klikuar. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisioneve midis një tregtari dhe filialit, të cilat përpunohen përmes rrjetit të filialeve, domethënë Awin. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë në shfletuesin e internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Awin të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura nga Awin mund të fshihen në çdo kohë duke përdorur një shfletues interneti ose programe të tjera softuerike. Rregulloret aktuale të Awin për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung. 12. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Facebook Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të kompanisë Facebook në këtë faqe në internet. Facebook është një rrjet social. Një rrjet social është një vend takimi shoqëror i operuar në internet, një komunitet online që zakonisht u mundëson përdoruesve të komunikojnë me njëri -tjetrin dhe të ndërveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose mundëson që komuniteti i internetit të sigurojë informacione personale ose të lidhura me kompaninë. Ndër të tjera, Facebook u mundëson përdoruesve të rrjetit social të krijojnë profile private, të ngarkojnë fotografi dhe rrjete përmes kërkesave të miqve. Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Sa herë që aksesohet njëra nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent i Facebook (shtojca në Facebook), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë aktivizohet automatikisht nga Komponenti përkatës i Facebook bën që një përfaqësim i komponentit përkatës të Facebook të shkarkohet nga Facebook. Një përmbledhje e plotë e të gjitha shtojcave në Facebook mund të gjendet në https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Si pjesë e këtij procesi teknik, Facebook merr njohuri se cila nën faqe e veçantë e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është regjistruar në Facebook në të njëjtën kohë, Facebook njeh cilën nën-faqe të veçantë të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton me çdo vizitë në faqen tonë nga personi në fjalë dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë faqe interneti. Ky informacion mblidhet nga komponenti Facebook dhe i caktohet llogarisë përkatëse në Facebook të personit të interesuar nga Facebook. Nëse personi në fjalë aktivizon një nga butonat e Facebook të integruar në faqen tonë të internetit, për shembull butonin "Pëlqe", ose nëse personi në fjalë bën një koment, Facebook ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit të Facebook të personit në fjalë dhe i ruan këto të dhëna personale. Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. Udhëzuesi i të dhënave i publikuar nga Facebook, i cili është në dispozicion në https://de-de.facebook.com/about/privacy/, siguron informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Facebook. Ai shpjegon gjithashtu se cilat opsione vendosjeje ofron Facebook për të mbrojtur privatësinë e personit në fjalë. Për më tepër, aplikacione të ndryshme janë në dispozicion që bëjnë të mundur shtypjen e transmetimit të të dhënave në Facebook. Aplikime të tilla mund të përdoren nga subjekti i të dhënave për të shtypur transmetimin e të dhënave në Facebook. 13. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e funksioneve të programit partner Amazon Si pjesëmarrës në programin partner Amazon, kontrolluesi ka integruar komponentët e Amazon në këtë faqe interneti. Komponentët e Amazon janë projektuar nga Amazon me qëllim që t'u sigurojnë klientëve reklama në uebfaqe të ndryshme të grupit Amazon, veçanërisht në Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr, Amazon.it dhe Amazon.es. Për të ndërmjetësuar BuyVIP.com kundër pagesës së një komisioni. Personi përgjegjës për përpunimin mund të gjenerojë të ardhura nga reklamat duke përdorur përbërësit e Amazon. Kompania operative e këtyre përbërësve të Amazon është Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburg. Amazon vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Sa herë që një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet thirret, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent Amazon, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga Komponenti përkatës Amazon për të transferuar të dhëna në Për të transmetuar qëllimet e reklamimit në internet dhe faturimin e komisioneve në Amazon. Si pjesë e këtij procesi teknik, Amazon fiton njohuri për të dhënat personale që Amazon përdor për të ndjekur origjinën e porosive të marra nga Amazon dhe më pas për të mundësuar kontabilitetin e komisioneve. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte Amazon që të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies tashmë të vendosura nga Amazon mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Amazon mund të gjenden në https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401. 14. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Google AdSense Kontrolluesi ka integruar Google AdSense në këtë faqe në internet. Google AdSense është një shërbim online që mundëson vendosjen e reklamave në faqet e palëve të treta. Google AdSense bazohet në një algoritëm që zgjedh reklamat e shfaqura në sajtet e palëve të treta që të përputhen me përmbajtjen e sajtit përkatës të palëve të treta. Google AdSense lejon shënjestrimin e përdoruesit të internetit të bazuar në interes, i cili zbatohet duke gjeneruar profile individuale të përdoruesve. Kompania operative e komponentit Google AdSense është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i komponentit Google AdSense është të integrojë reklamat në faqen tonë të internetit. Google AdSense vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Duke vendosur cookie, Alphabet Inc. është në gjendje të analizojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Sa herë që një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti thirret, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent Google AdSense, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë aktivizohet automatikisht nga komponenti përkatës i Google AdSense Për të transmetuar të dhëna në Alphabet Inc. me qëllim të reklamimit në internet dhe faturimit të komisioneve. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Alphabet Inc. të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Alphabet Inc. mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Google AdSense gjithashtu përdor të ashtuquajturat piksele përcjellëse. Një piksel gjurmues është një grafikë miniaturë që është ngulitur në faqet e internetit në mënyrë që të mundësojë regjistrimin e skedarëve të regjistrit dhe analizën e skedarëve të regjistrit, ku mund të bëhet një vlerësim statistikor. Duke përdorur pikselin e integruar të përcjelljes, Alphabet Inc. mund të njohë nëse dhe kur një faqe në internet është hapur nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje janë klikuar nga subjekti i të dhënave. Pikselët përcjellës përdoren, ndër të tjera, për të vlerësuar rrjedhën e vizitorëve në një faqe në internet. Përmes Google AdSense, të dhënat dhe informacionet personale, të cilat gjithashtu përfshijnë adresën IP dhe janë të nevojshme për mbledhjen dhe faturimin e reklamave të shfaqura, i transmetohen Alphabet Inc. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen dhe përpunohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alphabet Inc. mund t'i kalojë këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik palëve të treta. Google AdSense shpjegohet më hollësisht nën këtë lidhje https://www.google.de/intl/de/adsense/start/. 15. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Google Analytics (me funksion anonimizimi) Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar komponentin Google Analytics (me funksion anonimizimi) në këtë faqe interneti. Google Analytics është një shërbim i analizës së uebit. Analiza e uebit është mbledhja, mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave mbi sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit. Një shërbim i analizës së uebit mbledh, ndër të tjera, të dhëna në cilën faqe interneti një person i interesuar erdhi në një faqe në internet (i ashtuquajturi referues), cilat nën-faqe të faqes së internetit u aksesuan ose sa shpesh dhe për sa kohë u shikua një nën-faqe Me Një analizë në internet përdoret kryesisht për të optimizuar një faqe në internet dhe për një analizë kosto-përfitim të reklamave në internet. Kompania operative e përbërësit të Google Analytics është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Personi përgjegjës për përpunimin përdor shtesën "_gat._anonymizeIp" për analizën e uebit përmes Google Analytics. Me anë të kësaj shtese, adresa IP e lidhjes në internet të personit në fjalë shkurtohet dhe anonimizohet nga Google nëse faqet tona në internet arrihen nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose nga një nënshkrues tjetër i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Qëllimi i përbërësit të Google Analytics është të analizojë rrjedhën e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Google përdor të dhënat dhe informacionin e marrë, ndër të tjera, për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit, për të përpiluar raporte në internet për ne që tregojnë aktivitetet në faqen tonë të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit. Google Analytics vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Me vendosjen e cookie -t, Google aktivizohet për të analizuar përdorimin e faqes sonë të internetit. Sa herë që aksesohet njëra nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent i Google Analytics, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë aktivizohet automatikisht nga Komponenti përkatës i Google Analytics Për të transmetuar të dhëna në Google me qëllim të analizës në internet. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat personale, të tilla si adresa IP e personit në fjalë, të cilat Google i përdor, ndër të tjera, për të Cookie përdoret për të ruajtur informacionin personal, siç është koha e hyrjes, vendndodhja nga e cila është bërë aksesi dhe frekuenca e vizitave në faqen tonë nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, këto të dhëna personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në internet të përdorur nga personi në fjalë, i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik palëve të treta. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur gjithashtu do të parandalonte Google që të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Google Analytics mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë mbledhjen e të dhënave të krijuara nga Google Analytics në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google dhe për ta parandaluar këtë. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të shkarkojë dhe instalojë një shtesë të shfletuesit nën lidhjen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Kjo shtesë e shfletuesit informon Google Analytics përmes JavaScript se asnjë e dhënë ose informacion mbi vizitat në uebfaqe nuk mund të transmetohet në Google Analytics. Instalimi i shtesës së shfletuesit konsiderohet një kundërshtim nga Google. Nëse sistemi i teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave fshihet, formatohet ose riinstalohet në një moment të mëvonshëm në kohë, personi në fjalë duhet të riinstalojë shtesën e shfletuesit në mënyrë që të çaktivizojë Google Analytics. Nëse shtesa e shfletuesit çinstalohet ose çaktivizohet nga personi në fjalë ose një person tjetër që i atribuohet sferës së ndikimit të tyre, ekziston mundësia e riinstalimit ose riaktivizimit të shtesës së shfletuesit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ dhe në http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics shpjegohet më hollësisht nën këtë lidhje https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. 16. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Google Remarketing Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar shërbimet e Google Remarketing në këtë faqe interneti. Rimarketimi i Google është një funksion i Google AdWords që i mundëson një kompanie të shfaqë reklama për përdoruesit e internetit që kanë qenë më parë në faqen e internetit të kompanisë. Prandaj integrimi i Google Remarketing lejon një kompani të krijojë reklama të lidhura me përdoruesit dhe rrjedhimisht të shfaq reklama të rëndësishme për interesin e përdoruesit të internetit. Kompania operuese për shërbimet e Google Remarketing është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i Google Remarketing është të shfaq reklama që lidhen me interesin. Rimarketimi i Google na mundëson që të shfaqim reklama përmes rrjetit të reklamave të Google ose t'i shfaqim ato në uebfaqe të tjera të përshtatura për nevojat dhe interesat individuale të përdoruesve të internetit. Google Remarketing vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Me vendosjen e cookie -t, Google është në gjendje të njohë vizitorin në faqen tonë të internetit nëse ata më pas hyjnë në faqet e internetit që janë gjithashtu anëtare të rrjetit të reklamave të Google. Sa herë që hyhet në një faqe në internet në të cilën është integruar shërbimi i Google Remarketing, shfletuesi i internetit i subjektit të të dhënave identifikohet automatikisht me Google. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat personale, të tilla si adresa IP ose sjellja e shfletuesit e përdoruesit, të cilat Google i përdor, ndër të tjera, për të shfaqur reklama me interes. Cookie përdoret për të ruajtur informacionin personal, siç janë faqet e internetit të vizituara nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, të dhënat personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në internet të përdorur nga personi në fjalë, i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik palëve të treta. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur gjithashtu do të parandalonte Google që të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Google Analytics mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Subjekti i të dhënave gjithashtu ka mundësinë të kundërshtojë reklamat e bazuara në interes nga Google. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të thërrasë lidhjen www.google.de/settings/ads nga secili prej shfletuesve të internetit që përdorin dhe të bëjë cilësimet e dëshiruara atje. Informacione të mëtejshme dhe rregulloret e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave nga Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 17. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Google AdWords Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar Google AdWords në këtë faqe interneti. Google AdWords është një shërbim reklamimi në internet që lejon reklamuesit të vendosin reklama në rezultatet e motorit të kërkimit të Google, si dhe në rrjetin e reklamave të Google. Google AdWords i mundëson një reklamuesi të përcaktojë fjalë kyçe të caktuara paraprakisht me anë të të cilave një reklamë shfaqet vetëm në rezultatet e motorit të kërkimit të Google nëse përdoruesi thërret një rezultat kërkimi të rëndësishëm me fjalën kyçe me motorin e kërkimit. Në rrjetin reklamues të Google, reklamat shpërndahen në faqet e internetit të lidhura me temat duke përdorur një algoritëm automatik dhe duke marrë parasysh fjalët kyçe të përcaktuara më parë. Kompania operuese për shërbimet e Google AdWords është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i Google AdWords është të reklamojë faqen tonë të internetit duke shfaqur reklama që lidhen me interesin në faqet e internetit të kompanive të palëve të treta dhe në rezultatet e motorit të kërkimit të motorit të kërkimit Google dhe duke shfaqur reklama të palëve të treta në faqen tonë të internetit. Nëse një person në fjalë arrin në faqen tonë të internetit përmes një reklame në Google, një i ashtuquajtur cookie konvertimi ruhet në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit të interesuar nga Google. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Një cookie konvertimi humbet vlefshmërinë e saj pas tridhjetë ditësh dhe nuk përdoret për të identifikuar personin në fjalë. Nëse cookie-ja nuk ka skaduar ende, cookie-i i konvertimit përdoret për të përcaktuar nëse disa nën-faqe, për shembull shporta e blerjeve nga një sistem i dyqaneve online, janë qasur në faqen tonë të internetit. Biskota e konvertimit na mundëson neve dhe Google të kuptojmë nëse një person i interesuar i cili erdhi në faqen tonë në internet nëpërmjet një reklame të AdWords krijoi shitje, domethënë përfundoi ose anuloi një blerje. Të dhënat dhe informacionet e mbledhura përmes përdorimit të cookie -t të konvertimit përdoren nga Google për të krijuar statistika të vizitave në faqen tonë të internetit. Këto statistika të vizitave përdoren nga ana jonë për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të përdoruesve që na janë referuar përmes reklamave të AdWords, domethënë për të përcaktuar suksesin ose dështimin e reklamës përkatëse të AdWords dhe për të optimizuar reklamat tona AdWords për të ardhmen. As kompania jonë dhe as reklamuesit e tjerë të Google AdWords nuk marrin informacion nga Google që mund të identifikojë personin në fjalë. Cookie e konvertimit përdoret për të ruajtur informacionin personal, siç janë faqet e internetit të vizituara nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, të dhënat personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në internet të përdorur nga personi në fjalë, i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik palëve të treta. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur gjithashtu do të parandalonte Google që të vendoste një cookie konvertimi në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Google AdWords mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike. Subjekti i të dhënave gjithashtu ka mundësinë të kundërshtojë reklamat e bazuara në interes nga Google. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të thërrasë lidhjen www.google.de/settings/ads nga secili prej shfletuesve të internetit që përdorin dhe të bëjë cilësimet e dëshiruara atje. Informacione të mëtejshme dhe rregulloret e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave nga Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 18. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Instagram Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të shërbimit Instagram në këtë faqe në internet. Instagram është një shërbim që kualifikohet si një platformë audiovizuale dhe u mundëson përdoruesve të ndajnë fotografi dhe video dhe gjithashtu të shpërndajnë të dhëna të tilla në rrjetet e tjera sociale. Kompania operuese për shërbimet e Instagram është Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Sa herë që një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti është qasur, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent Instagram (butoni Insta), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë është automatikisht i zëvendësuar me komponentin përkatës të Instagramit bën që një përfaqësim i komponentit përkatës të shkarkohet nga Instagram. Si pjesë e këtij procesi teknik, Instagram merr informacion në lidhje me cilën faqe të veçantë të faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është regjistruar në Instagram në të njëjtën kohë, Instagram njeh cilën nën-faqe specifike personi në fjalë po viziton me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi në fjalë dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë të internetit. Ky informacion mblidhet nga komponenti Instagram dhe i caktohet llogarisë përkatëse në Instagram të personit në fjalë. Nëse personi në fjalë klikon një nga butonat e Instagram të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacioni i transferuar i caktohen llogarisë personale të përdoruesit në Instagram të personit të interesuar dhe ruhen dhe përpunohen nga Instagram. Instagram gjithmonë merr informacion përmes komponentit Instagram që personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është i kyçur në Instagram në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në përbërësin Instagram apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Instagram, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në Instagram para se të vizitojnë faqen tonë të internetit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Instagram mund të gjenden në https://help.instagram.com/155833707900388 dhe https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. 19. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e LinkedIn Kontrolluesi ka përbërës të integruar të Korporatës LinkedIn në këtë faqe në internet. LinkedIn është një rrjet social i bazuar në internet që u mundëson përdoruesve të lidhen me kontaktet ekzistuese të biznesit dhe të bëjnë kontakte të reja biznesi. Më shumë se 400 milionë njerëz të regjistruar përdorin LinkedIn në më shumë se 200 vende. Kjo e bën LinkedIn aktualisht platformën më të madhe për kontaktet e biznesit dhe një nga faqet e internetit më të vizituara në botë. LinkedIn operohet nga LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Çështjet e Politikës së Privatësisë, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandë, është përgjegjës për çështjet e mbrojtjes së të dhënave jashtë SHBA. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila është e pajisur me një komponent LinkedIn (plug-in LinkedIn), ky komponent bën që shfletuesi i përdorur nga personi në fjalë të shkarkojë një përfaqësim përkatës të komponentit LinkedIn. Informacione të mëtejshme për shtojcat LinkedIn mund të gjenden në https://developer.linkedin.com/plugins. Si pjesë e këtij procesi teknik, LinkedIn merr njohuri se cila nënfaqe e veçantë e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është regjistruar në LinkedIn në të njëjtën kohë, LinkedIn njeh cilën nën-faqe të veçantë të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi në fjalë dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë faqe interneti. Ky informacion mblidhet nga komponenti LinkedIn dhe i caktohet llogarisë përkatëse LinkedIn të personit në fjalë. Nëse personi në fjalë aktivizon një buton LinkedIn të integruar në faqen tonë të internetit, LinkedIn ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit LinkedIn të personit në fjalë dhe ruan këto të dhëna personale. LinkedIn gjithmonë merr informacion përmes komponentit LinkedIn se personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është i kyçur në LinkedIn në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në komponentin LinkedIn apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në LinkedIn, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre LinkedIn para se të thërrasin faqen tonë të internetit. Në https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn ofron mundësinë e çabonimit nga mesazhet me email, mesazhet SMS dhe reklamat e synuara, si dhe menaxhimin e cilësimeve të reklamave. LinkedIn gjithashtu përdor partnerë të tillë si Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua dhe Lotame, të cilët mund të vendosin cookie. Cookie të tilla mund të refuzohen në https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të LinkedIn janë në dispozicion në https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika e cookie LinkedIn është në dispozicion në https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 20. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Pinterest Kontrolluesi ka përbërës të integruar nga Pinterest Inc. në këtë faqe në internet. Pinterest është një i ashtuquajtur rrjet social. Një rrjet social është një pikë takimi shoqërore e operuar në internet, një komunitet online që zakonisht u mundëson përdoruesve të komunikojnë me njëri -tjetrin dhe të ndërveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose mundëson që komuniteti i internetit të sigurojë informacione personale ose të lidhura me kompaninë. Pinterest u mundëson përdoruesve të rrjetit social, ndër të tjera, të publikojnë koleksione të imazheve dhe imazhe individuale, si dhe përshkrime në pllakat virtuale të pin (të ashtuquajturat fiksim), Kompania operative e Pinterest është Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Sa herë që një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet thirret, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent Pinterest (shtojca Pinterest), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë aktivizohet automatikisht nga Pinterest përkatës -Komponenti bën që një paraqitje e komponentit përkatës të Pinterest të shkarkohet nga Pinterest. Më shumë informacion në lidhje me Pinterest është në dispozicion në https://pinterest.com/. Si pjesë e këtij procesi teknik, Pinterest merr njohuri se cila nën faqe e veçantë e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është regjistruar në Pinterest në të njëjtën kohë, Pinterest njeh me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi në fjalë dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë të internetit, cilën nënfaqe të veçantë të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton Me Ky informacion mblidhet nga komponenti Pinterest dhe i caktohet llogarisë përkatëse Pinterest të personit në fjalë. Nëse personi në fjalë aktivizon një buton Pinterest të integruar në faqen tonë të internetit, Pinterest ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit Pinterest të personit në fjalë dhe ruan këto të dhëna personale. Pinterest gjithmonë merr informacion përmes komponentit Pinterest se personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është i kyçur në Pinterest në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në përbërësin Pinterest apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Pinterest, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre Pinterest para se të thërrasin faqen tonë të internetit. Politika e privatësisë e publikuar nga Pinterest, e cila është në dispozicion në https://about.pinterest.com/privacy-policy, siguron informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Pinterest. 21. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Twitter Kontrolluesi ka përbërës të integruar nga Twitter në këtë faqe në internet. Twitter është një shërbim mikroblogimi shumëgjuhësh, i arritshëm publikisht, mbi të cilin përdoruesit mund të publikojnë dhe shpërndajnë të ashtuquajturat cicërima, domethënë mesazhe të shkurtra që janë të kufizuara në 280 karaktere. Këto mesazhe të shkurtra janë në dispozicion për të gjithë, përfshirë njerëzit që nuk janë regjistruar në Twitter. Cicërimat gjithashtu u shfaqen të ashtuquajturve ndjekësve të përdoruesit përkatës. Ndjekësit janë përdorues të tjerë të Twitter që ndjekin cicërimat e një përdoruesi. Për më tepër, Twitter mundëson që një auditor i gjerë të adresohet përmes hashtags, lidhjeve ose retweets. Kompania operative e Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandë. Sa herë që një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti është qasur, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent Twitter (butoni Twitter), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë është automatikisht aktivizuar nga komponenti përkatës Twitter shkakton shkarkimin e një përfaqësimi të komponentit përkatës Twitter nga Twitter. Informacione të mëtejshme mbi butonat Twitter janë në dispozicion në https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Si pjesë e këtij procesi teknik, Twitter merr informacion në lidhje me cilën faqe të veçantë të faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Qëllimi i integrimit të komponentit Twitter është t'u mundësojë përdoruesve tanë të rishpërndajnë përmbajtjen e kësaj faqe në internet, Nëse personi në fjalë është regjistruar në Twitter në të njëjtën kohë, Twitter njeh cilën nënfaqe të veçantë të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton sa herë që faqja jonë e internetit hyn nga personi në fjalë dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit. Ky informacion mblidhet nga komponenti Twitter dhe i caktohet llogarisë përkatëse në Twitter të subjektit të të dhënave. Nëse personi në fjalë klikon një nga butonat Twitter të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacioni i transferuar me të i caktohen llogarisë personale të përdoruesit në Twitter të personit në fjalë dhe ruhen dhe përpunohen nga Twitter. Twitter gjithmonë merr informacion përmes komponentit Twitter që personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është i kyçur në Twitter në të njëjtën kohë me qasjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në përbërësin Twitter apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Twitter, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në Twitter para se të thërrasin faqen tonë të internetit. Dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Twitter mund të gjenden në https://twitter.com/privacy?lang=de. 22. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e YouTube Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga YouTube në këtë faqe në internet. YouTube është një portal video në internet që u mundëson botuesve të videove të postojnë videoklipe pa pagesë dhe përdoruesve të tjerë t'i shikojnë, vlerësojnë dhe komentojnë ato pa pagesë. YouTube lejon publikimin e të gjitha llojeve të videove, prandaj programet e plota të filmit dhe televizionit, por edhe videot muzikore, rimorkiot ose videot e bëra nga vetë përdoruesit mund të arrihen përmes portalit të internetit. YouTube operohet nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Sa herë që një prej faqeve individuale të kësaj faqeje interneti, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent i YouTube (video e YouTube), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë automatikisht i zëvendësuar nga komponenti përkatës i YouTube ju bën të shkarkoni një përfaqësim të komponentit përkatës të YouTube nga YouTube. Informacione të mëtejshme në lidhje me YouTube mund të gjenden në https://www.youtube.com/yt/about/de/. Si pjesë e këtij procesi teknik, YouTube dhe Google fitojnë njohuri se cilën nënfaqe të veçantë të faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është regjistruar në YouTube në të njëjtën kohë, YouTube njeh cilën nën-faqe të veçantë të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton duke thirrur një nën faqe që përmban një video në YouTube. Ky informacion mblidhet nga YouTube dhe Google dhe i caktohet llogarisë përkatëse në YouTube të personit në fjalë. YouTube dhe Google marrin gjithmonë informacione nëpërmjet komponentit të YouTube se personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është regjistruar në YouTube në të njëjtën kohë me qasjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në një video në YouTube apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në YouTube dhe Google, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në YouTube para se të thërrasin faqen tonë të internetit. Rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të publikuara nga YouTube, të cilat janë në dispozicion në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, japin informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga YouTube dhe Google. 23. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e DoubleClick Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga DoubleClick by Google në këtë faqe interneti. DoubleClick është një markë e Google, sipas së cilës zgjidhjet e veçanta të marketingut në internet tregtohen në agjencitë reklamuese dhe botuesit. Kompania operative e Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. DoubleClick by Google transferon të dhëna në serverin DoubleClick me çdo përshtypje, si dhe me klikime ose aktivitete të tjera. Secila prej këtyre transferimeve të të dhënave shkakton një kërkesë cookie në shfletuesin e personit në fjalë. Nëse shfletuesi pranon këtë kërkesë, DoubleClick vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Qëllimi i cookie -t është optimizimi dhe shfaqja e reklamave. Cookie përdoret, ndër të tjera, për të vendosur dhe shfaqur reklama të përshtatshme për përdoruesit dhe për të krijuar raporte mbi fushatat reklamuese ose për t'i përmirësuar ato. Cookie gjithashtu shërben për të parandaluar shfaqjen e shumëfishtë të së njëjtës reklamë. DoubleClick përdor një ID cookie, e cila është e nevojshme për të kryer procesin teknik. ID e cookie -t kërkohet, për shembull, për të shfaqur një reklamë në një shfletues. DoubleClick gjithashtu mund të përdorë ID -në e cookie -t për të regjistruar se cilat reklama janë shfaqur tashmë në një shfletues për të shmangur dyfishimin. ID e cookie gjithashtu i mundëson DoubleClick të regjistrojë konvertimet. Konvertimet regjistrohen, për shembull, kur një përdoruesi i është treguar më parë një reklamë DoubleClick dhe më pas bën një blerje në faqen e internetit të reklamuesit duke përdorur të njëjtin shfletues interneti. Një cookie DoubleClick nuk përmban asnjë të dhënë personale. Sidoqoftë, një cookie DoubleClick mund të përmbajë ID shtesë të fushatës. Një identifikues fushate përdoret për të identifikuar fushatat me të cilat përdoruesi ka qenë tashmë në kontakt. Sa herë që aksesohet njëra nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent DoubleClick, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga Komponenti DoubleClick për të transferuar të dhëna për qëllimin dorëzoni reklamat në internet dhe faturimin e komisioneve tek Google. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat që Google përdor gjithashtu për të krijuar deklarata komisioni. Ndër të tjera, Google mund të kuptojë që personi në fjalë ka klikuar në lidhje të caktuara në faqen tonë të internetit. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur gjithashtu do të parandalonte Google që të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies tashmë të vendosura nga Google mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të DoubleClick by Google mund të gjenden në https://www.google.com/intl/de/policies/. 24. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Awin Kontrolluesi ka përbërës të integruar nga Awin në këtë faqe në internet. Awin është një rrjet bashkëpunues gjerman që ofron marketing bashkëpunimi. Marketingu i shoqërive është një formë shitjesh e mbështetur në internet që u mundëson operatorëve tregtarë të faqeve të internetit, të ashtuquajturve tregtarë ose reklamues, të reklamojnë, e cila zakonisht paguhet përmes komisioneve të klikimit ose shitjes, në faqet e internetit të palëve të treta, pra me partnerët e shitjes të cilët janë gjithashtu filiale ose botuesit duhet të shfaqen. Tregtari siguron një medium reklamimi përmes rrjetit të filialeve, domethënë një flamur reklamimi ose mjete të tjera të përshtatshme të reklamimit në internet, i cili më pas integrohet nga një bashkëpunëtor në faqet e tyre të internetit ose përmes kanaleve të tjera, të tilla si reklamat me fjalë kyçe ose e-mail. , Kompania operuese e Awin është Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Gjermani. Awin vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Cookie e përcjelljes së Awin nuk ruan asnjë të dhënë personale. Ruhet vetëm numri identifikues i filialit, pra partneri që ndërmjetëson klientin potencial, si dhe numri i porosisë së vizitorit në një faqe në internet dhe materiali reklamues i klikuar. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisioneve midis një tregtari dhe filialit, të cilat përpunohen përmes rrjetit të filialeve, domethënë Awin. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë në shfletuesin e internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Awin të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura nga Awin mund të fshihen në çdo kohë duke përdorur një shfletues interneti ose programe të tjera softuerike. Rregulloret aktuale të Awin për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/. 25. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e TradeTracker Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga TradeTracker në këtë faqe në internet. TradeTracker është një rrjet bashkëpunëtor që ofron marketing filial. Marketingu i filialeve është një formë shpërndarjeje e bazuar në internet që lejon operatorët tregtarë të faqeve të internetit, të ashtuquajturat. Tregtarët ose reklamuesit, mundësojnë që reklamat, të cilat zakonisht paguhen përmes komisioneve të klikimit ose shitjes, të shfaqen në faqet e internetit të palëve të treta, domethënë me partnerët e shitjes të cilët quhen edhe bashkëpunëtorë ose botues. Tregtari siguron një medium reklamimi përmes rrjetit të filialeve, domethënë një flamur reklamimi ose mjete të tjera të përshtatshme të reklamimit në internet, i cili më pas integrohet nga një filial në faqen e tij të internetit ose përmes kanaleve të tjera, TradeTracker operohet nga TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Gjermani. TradeTracker vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Cookie -ja e përcjelljes TradeTracker nuk ruan asnjë të dhënë personale. Ruhet vetëm numri identifikues i filialit, pra partneri që ndërmjetëson klientin potencial, si dhe numri i porosisë së vizitorit në një faqe në internet dhe materiali reklamues i klikuar. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisioneve midis një tregtari dhe filialit, të cilat përpunohen përmes rrjetit të anëtarëve, domethënë TradeTracker. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu TradeTracker të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies tashmë të vendosura nga TradeTracker mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Rregullat aktuale të TradeTracker për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në https://tradetracker.com/de/privacy-policy/. 26. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Tradedoubler Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga Tradedoubler në këtë faqe në internet. Tradedoubler është një rrjet bashkëpunues gjerman që ofron marketing të bashkëpunëtorëve. Marketingu i shoqërive është një formë shitjesh e mbështetur në internet që u mundëson operatorëve tregtarë të faqeve të internetit, të ashtuquajturve tregtarë ose reklamues, të reklamojnë, e cila zakonisht paguhet përmes komisioneve të klikimit ose shitjes, në faqet e internetit të palëve të treta, pra me partnerët e shitjes të cilët janë gjithashtu filiale ose botuesit duhet të shfaqen. Tregtari siguron një medium reklamimi përmes rrjetit të filialeve, domethënë një flamur reklamimi ose mjete të tjera të përshtatshme të reklamimit në internet, i cili më pas integrohet nga një filial në faqen e tij të internetit ose përmes kanaleve të tjera, Tradedoubler operohet nga Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mynih, Gjermani. Tradedoubler vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Çfarë janë cookie -t tashmë është shpjeguar më sipër. Cookie e gjurmimit Tradedoubler nuk ruan asnjë të dhënë personale. Ruhet vetëm numri identifikues i filialit, pra partneri që ndërmjetëson klientin potencial, si dhe numri i porosisë së vizitorit në një faqe në internet dhe materiali reklamues i klikuar. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisioneve midis një tregtari dhe filialit, të cilat përpunohen përmes rrjetit të filialeve, domethënë Tradedoubler. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Tradedoubler të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura nga Tradedoubler mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike. Rregullat aktuale të mbrojtjes së të dhënave të Tradedoubler mund të gjenden në http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/. 27. Mënyra e pagesës: Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për PayPal si një mënyrë pagese Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga PayPal në këtë faqe interneti. PayPal është një ofrues i shërbimit të pagesave në internet. Pagesat përpunohen përmes të ashtuquajturave llogari PayPal, të cilat janë llogari virtuale private ose biznesi. PayPal gjithashtu ofron mundësinë e përpunimit të pagesave virtuale përmes kartave të kreditit nëse një përdorues nuk ka një llogari PayPal. Një llogari PayPal menaxhohet përmes një adrese emaili, prandaj nuk ka numër klasik të llogarisë. PayPal bën të mundur fillimin e pagesave në internet për palët e treta ose marrjen e pagesave. PayPal gjithashtu vepron si një administrues i besuar dhe ofron shërbime të mbrojtjes së blerësit. Kompania Evropiane operative e PayPal është PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg. Nëse personi në fjalë zgjedh "PayPal" si opsion pagese në dyqanin tonë online gjatë procesit të porosisë, të dhënat e personit në fjalë do t'i transmetohen automatikisht PayPal. Duke zgjedhur këtë mundësi pagese, personi në fjalë jep pëlqimin për transferimin e të dhënave personale të kërkuara për përpunimin e pagesave. Të dhënat personale të transmetuara në PayPal janë zakonisht emri, mbiemri, adresa, adresa e -mail, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular ose të dhëna të tjera që janë të nevojshme për përpunimin e pagesave. Për të përpunuar kontratën e blerjes, të dhënat personale që lidhen me porosinë përkatëse janë gjithashtu të nevojshme. Qëllimi i transmetimit të të dhënave është përpunimi i pagesave dhe parandalimi i mashtrimit. Personi përgjegjës për përpunimin do të transmetojë të dhënat personale tek PayPal në veçanti nëse ekziston një interes legjitim në transmetim. Të dhënat personale të shkëmbyera midis PayPal dhe personit përgjegjës për përpunimin mund të transmetohen nga PayPal tek agjencitë e raportimit të kredisë. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrolloni identitetin dhe aftësinë tuaj kreditore. PayPal mund t'i kalojë të dhënat personale kompanive të lidhura dhe ofruesve të shërbimeve ose nënkontraktorëve, për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose të dhënat duhet të përpunohen në emër të kompanisë. Subjekti i të dhënave ka mundësinë të heqë pëlqimin e tyre për trajtimin e të dhënave personale nga PayPal në çdo kohë. Anulimi nuk prek të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesave (kontraktuale). Rregulloret aktuale të PayPal për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 28. Baza ligjore për përpunimin Neni 6 Unë fillova një GDPR i shërben kompanisë sonë si bazë ligjore për operacionet e përpunimit për të cilat marrim pëlqimin për një qëllim specifik përpunimi. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për të përmbushur një kontratë ku subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, me operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për shpërndarjen e mallrave ose ofrimin e shërbimeve të tjera ose konsideratave, përpunimi bazohet në Artin 6 I lit. b GDPR. E njëjta vlen edhe për operacionet e përpunimit që kërkohen për të kryer masa parakontraktore, për shembull në rastet e hetimeve në lidhje me produktet ose shërbimet tona. Nëse kompania jonë i nënshtrohet një detyrimi ligjor i cili kërkon përpunimin e të dhënave personale, për shembull për të përmbushur detyrimet tatimore, përpunimi bazohet në Artin 6 I lit. c GDPR. Në raste të rralla, mund të jetë e nevojshme të përpunohen të dhënat personale në mënyrë që të mbrohen interesat vitale të subjektit të të dhënave ose një personi tjetër fizik. Ky do të ishte rasti, për shembull, nëse një vizitor në kompaninë tonë do të lëndohej dhe emri, mosha, të dhënat e sigurimit shëndetësor ose informacione të tjera jetësore do t'i kalonin një mjeku, spitali ose një pale tjetër të tretë. Pastaj përpunimi do të bazohej në Artin 6 I lit. d GDPR. Në fund të fundit, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Artin 6 I ndezur. f GDPR. Operacionet e përpunimit që nuk mbulohen nga asnjë prej bazave ligjore të sipërpërmendura bazohen në këtë bazë ligjore nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes legjitim të kompanisë sonë ose një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat dhe liritë themelore të personit në fjalë mos mbizotëroni. Ne jemi veçanërisht të lejuar të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Në këtë drejtim, ai mori pikëpamjen se një interes legjitim mund të merret nëse personi në fjalë është klient i personit përgjegjës (recitali 47 fjalia 2 GDPR). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes legjitim të kompanisë sonë ose një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat dhe liritë themelore të personit në fjalë të mos i tejkalojnë ato. Ne jemi veçanërisht të lejuar të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Në këtë drejtim, ai mori pikëpamjen se një interes legjitim mund të merret nëse personi në fjalë është klient i personit përgjegjës (recitali 47 fjalia 2 GDPR). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes legjitim të kompanisë sonë ose një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat dhe liritë themelore të personit në fjalë të mos i tejkalojnë ato. Ne jemi veçanërisht të lejuar të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Në këtë drejtim, ai mori pikëpamjen se një interes legjitim mund të merret nëse personi në fjalë është klient i personit përgjegjës (recitali 47 fjalia 2 GDPR). 29. Interesat legjitime në përpunim që po ndiqen nga kontrolluesi ose një palë e tretë Nëse përpunimi i të dhënave personale bazohet në Nenin 6 të paragrafit 1 të GDPR, interesi ynë legjitim është kryerja e aktiviteteve tona të biznesit në dobi të të gjithë punonjësve tanë dhe aksionarëve tanë. 30. Kohëzgjatja për të cilën do të ruhen të dhënat personale Kriteri për kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e ruajtjes ligjore. Pasi të ketë skaduar periudha, të dhënat përkatëse fshihen në mënyrë rutinore, me kusht që të mos kërkohen më për përmbushjen e kontratës ose fillimin e kontratës. 31. Dispozitat ligjore ose kontraktuale për sigurimin e të dhënave personale; Nevoja për lidhjen e kontratës; Detyrimi i subjektit të të dhënave për të siguruar të dhënat personale; pasojat e mundshme të moszbatimit Ne ju shpjegojmë se sigurimi i të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose gjithashtu mund të rezultojë nga rregulloret kontraktuale (p.sh. informacioni mbi partnerin kontraktues). Për të lidhur një kontratë, nganjëherë mund të jetë e nevojshme që një subjekt i të dhënave të na sigurojë të dhëna personale që ne duhet t'i përpunojmë më pas. Për shembull, subjekti i të dhënave është i detyruar të na japë të dhëna personale kur kompania jonë lidh një kontratë me ta. Mosdhënia e të dhënave personale do të thotë që kontrata nuk mund të lidhet me personin në fjalë. Para se personi në fjalë të sigurojë të dhëna personale, personi në fjalë duhet të kontaktojë një nga punonjësit tanë. 32. Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar Si një kompani përgjegjëse, ne nuk përdorim vendimmarrje ose profilizim automatik. Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave është krijuar nga krijuesi i deklaratës për mbrojtjen e të dhënave të DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, e cila vepron si oficer i jashtëm i mbrojtjes së të dhënave Aschaffenburg , në bashkëpunim me avokatin për ligjin e IT dhe mbrojtjen e të dhënave Christian Solmecke.