Privatësia

Mbrojtja e të dhënave Faleminderit për interesin tuaj në kompaninë tonë. Mbrojtja e të dhënave është një përparësi veçanërisht e lartë për menaxhimin e atdheu.com – Projektuesi: Faruk Selimi. Faqet e internetit të atdheu.com - Faruk Selimi mund të përdoren pa dhënë ndonjë të dhënë personale. Sidoqoftë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbimet speciale të kompanisë sonë përmes faqes sonë të internetit, mund të jetë e nevojshme të përpunohen të dhënat personale. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm dhe nuk ka bazë ligjore për përpunim të tillë, ne zakonisht marrim pëlqimin e personit në fjalë. Përpunimi i të dhënave personale, për shembull emri, adresa, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit i një personi të interesuar, kryhet gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe në përputhje me rregulloret specifike të vendit për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për: kosovo- urlaub.de - Faruk Selimi. Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, kompania jonë dëshiron të informojë publikun për llojin, qëllimin dhe qëllimin e të dhënave personale që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Për më tepër, subjektet e të dhënave informohen për të drejtat e tyre me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave. Si kontrollues, atdheu.com - Faruk Selimi ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj faqe në internet. Sidoqoftë, transmetimet e të dhënave të bazuara në Internet zakonisht mund të kenë boshllëqe sigurie, kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo person i interesuar është i lirë të na transmetojë të dhëna personale në mënyra alternative, për shembull me telefon. 1. Përkufizimet Deklarata për mbrojtjen e të dhënave të atdheu.com - Faruk Selimi bazohet në terminologjinë e përdorur nga ligjvënësi evropian për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Deklarata jonë e mbrojtjes së të dhënave duhet të jetë e lehtë për t'u lexuar dhe kuptuar për publikun, si dhe për klientët tanë dhe partnerët e biznesit. Për të siguruar këtë, ne do të dëshironim të shpjegonim terminologjinë e përdorur paraprakisht. Ne përdorim termat e mëposhtëm në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave: • a) Të dhënat personale Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (këtu e tutje "subjekti i të dhënave"). Një person fizik konsiderohet i identifikueshëm i cili, drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht me anë të caktimit të një identifikuesi të tillë si një emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues në internet ose një ose më shumë tipare të veçanta që shprehin tipare fizike, fiziologjike, mund të identifikohet identiteti gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose shoqëror i këtij personi fizik. • b) Subjekti i të dhënave Person i prekur është çdo person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen nga personi përgjegjës për përpunimin. • c) Përpunimi Përpunimi është çdo proces i kryer me ose pa ndihmën e procedurave të automatizuara ose ndonjë seri të tillë të proceseve në lidhje me të dhënat personale si mbledhja, regjistrimi, organizimi, porositja, ruajtja, adaptimi apo ndryshimi, leximi, pyetja, përdorimi, zbulimi përmes transmetimi, shpërndarja apo ndonjë formë tjetër e sigurimit, krahasimi apo lidhja, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi. • d) Kufizimi i përpunimit Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim të kufizimit të përpunimit të tyre në të ardhmen. • e) Profilizimi Profilizimi është çdo lloj përpunimi i automatizuar i të dhënave personale që konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar aspekte të caktuara personale që lidhen me një person fizik, në veçanti aspekte që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetësore, personale për të analizuar ose parashikuar preferencat, interesat , besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e këtij personi fizik. • f) Pseudonimizimi Pseudonimizimi është përpunimi i të dhënave personale në një mënyrë në të cilën të dhënat personale nuk mund t'i caktohen më një subjekti specifik të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe t'i nënshtrohet masave teknike dhe organizative që sigurojnë që të dhënat personale nuk mund t'i caktohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm. • g) Personi përgjegjës ose personi përgjegjës për përpunimin Personi përgjegjës ose personi përgjegjës për përpunimin është personi fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Nëse qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi specifikohen nga ligji i Unionit ose ligji i shteteve anëtare, personi përgjegjës ose kriteret specifike për emërimin e tij mund të sigurohen në përputhje me ligjin e Unionit ose ligjin e shteteve anëtare. • h) Përpunuesit Përpunuesi është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër që përpunon të dhëna personale në emër të personit përgjegjës. • i) Marrësi Marrësi është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër, të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është një palë e tretë apo jo. Sidoqoftë, autoritetet që mund të marrin të dhëna personale si pjesë e një hetimi specifik sipas ligjit të Unionit ose ligjit të vendeve anëtare nuk konsiderohen marrës. • j) Pala e tretë Një palë e tretë është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, personi përgjegjës, përpunuesi dhe personat që janë të autorizuar të përpunojnë të dhënat personale nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të personit përgjegjës ose përpunuesit. • k) Pëlqimi Pëlqimi është çdo deklaratë e qëllimit e dhënë vullnetarisht nga subjekti i të dhënave në një mënyrë të informuar dhe pa mëdyshje në formën e një deklarate ose veprimi tjetër pohues të qartë, me të cilin subjekti i të dhënave tregon se ata bien dakord për përpunimin e të dhënave të tyre personale. 2. Emri dhe adresa e personit përgjegjës për përpunimin Personi përgjegjës brenda kuptimit të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ligjeve të tjera për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitat e tjera të një natyre të mbrojtjes së të dhënave është: atdheu.com - Faruk Selimi Jungfernstieg 98 24340 Eckernförde Gjermania Tel.: 04351475456 Email: mail@kosovo-urlaub.de Uebsajti: www.atdheu.com 3. Biskota (Cookies) (Skedarë me tekst) Faqet në internet të atdheu.com - Faruk Selimi përdor cookies. Cookies janë skedarë me tekst që ruhen dhe ruhen në një sistem kompjuterik përmes një shfletuesi interneti. Uebfaqe dhe serverat të shumtë përdorin cookies. Shumë cookies përmbajnë një të ashtuquajtur ID të cookie-t. Një ID e cookie është një identifikues unik për cookie. Ai përbëhet nga një sekuencë e karaktereve përmes të cilave faqet e internetit dhe serverat mund të caktohen në shfletuesin specifik të Internetit në të cilin ishte ruajtur cookie. Kjo mundëson që faqet e internetit dhe serverat e vizituar të dallojnë shfletuesin individual të personit në fjalë nga shfletuesit e tjerë të internetit që përmbajnë cookies të tjerë. Një shfletues specifik i internetit mund të njihet dhe identifikohet përmes ID-së unike të cookie-t. Përmes përdorimit të cookies, atdheu.com - Faruk Selimi mund t'u sigurojë përdoruesve të kësaj faqe në internet më shumë shërbime miqësore për përdoruesit, të cilat nuk do të ishin të mundshme pa vendosjen e cookie-t. Duke përdorur një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen në interesat e përdoruesit. Siç është përmendur tashmë, cookies na mundësojnë të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohjeje është të bëjë më të lehtë për përdoruesit që të përdorin faqen tonë të internetit. Për shembull, përdoruesi i një faqe në internet që përdor cookies nuk duhet të rikthejë të dhënat e tyre të hyrjes sa herë që viziton faqen e internetit, sepse kjo bëhet nga faqja e internetit dhe cookie-t e ruajtura në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është cookie-ja e një shporte në dyqanin online. Dyqani në internet përdor një cookie për të kujtuar artikujt që një klient ka vendosur në karrocën virtuale të blerjes. Personi i interesuar mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies që janë vendosur tashmë mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi në Internet ose programeve të tjerë të softuerit. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e zakonshëm të internetit. Nëse personi në fjalë çaktivizon vendosjen e cookies në shfletuesin e internetit të përdorur, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme. 4. Mbledhja e të dhënave dhe informacionit të përgjithshëm Uebfaqja e atdheu.com - Faruk Selimi mbledh një seri të dhënash dhe informacionesh të përgjithshme sa herë që faqja në internet shfletohet nga një subjekt i të dhënave ose një sistem i automatizuar. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët e regjistrit të serverit. (1) llojet dhe versionet e shfletuesit të përdorura, (2) sistemi operativ i përdorur nga sistemi i hyrjes, (3) faqja në internet nga e cila një sistem i hyrjes arrin në faqen tonë të internetit (i ashtuquajturi referues), (4) nën-faqet e internetit që mund të kontrollohen përmes një sistemi të hyrjes në faqen tonë të internetit, (5) data dhe koha e hyrjes në faqen e internetit, (6) një adresë e protokollit të internetit (adresa IP), Kur përdorni këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, atdheu.com - Faruk Selimi nuk nxjerr ndonjë përfundim në lidhje me personin në fjalë. Përkundrazi, ky informacion kërkohet për të (1) shpërndarë në mënyrë korrekte përmbajtjen e faqes sonë të internetit, (2) optimizuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit dhe reklamimin për të, (3) për të siguruar funksionalitetin afatgjatë të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit dhe teknologjisë të faqes sonë të internetit dhe (4) për të siguruar autoritetet e zbatimit të ligjit me informacionin e nevojshëm për zbatimin e ligjit në rast të një sulmi kibernetik. Këto të dhëna dhe informacione të mbledhura në mënyrë anonime, vlerësohen statistikisht dhe më tej nga atdheu.com - Faruk Selimi me qëllim të rritjes së mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave në kompaninë tonë në mënyrë që në fund të fundit të sigurojë një nivel optimal të mbrojtjes për të dhënat personale të përpunuara nga ne për të siguruar. Të dhënat anonime në skedarët e regjistrit të serverit ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të siguruara nga një subjekt i të dhënave. 5. Regjistrimi në faqen tonë të internetit Subjekti i të dhënave ka mundësinë e regjistrimit në faqen e internetit të kontrolluesit duke siguruar të dhëna personale. Cilat të dhëna personale i transmetohen personit përgjegjës për përpunimin e rezultateve nga maska përkatëse e hyrjes që përdoret për regjistrim. Të dhënat personale të futura nga subjekti i të dhënave grumbullohen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm nga personi përgjegjës për përpunimin dhe për qëllimet e tyre. Personi përgjegjës për përpunimin mund të rregullojë që të dhënat t'i kalohen një ose më shumë përpunuesve, për shembull një ofrues i shërbimit të parcelave, i cili gjithashtu përdor të dhënat personale ekskluzivisht për përdorim të brendshëm, Duke u regjistruar në faqen e internetit të personit përgjegjës për përpunimin, adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të Internetit (ISP) personit në fjalë, ruhet edhe data dhe koha e regjistrimit. Këto të dhëna ruhen nga sfondi se kjo është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të mundësuar hetimin e veprave penale. Në këtë drejtim, ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të mbrojtur personin përgjegjës për përpunimin. Këto të dhëna zakonisht nuk u kalohen palëve të treta përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për t'i kaluar ato ose ato përdoren për ndjekje penale. Regjistrimi i subjektit të të dhënave me sigurimin vullnetar të të dhënave personale i mundëson kontrolluesit të të dhënave që t'i ofrojë subjektit të të dhënave përmbajtje ose shërbime që, për shkak të natyrës së çështjes, mund t'u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar. Personat e regjistruar janë të lirë të ndryshojnë të dhënat personale të siguruara gjatë regjistrimit në çdo kohë ose t'i heqin ato plotësisht nga baza e të dhënave të personit përgjegjës për përpunimin. Personi përgjegjës për përpunimin do t'i sigurojë çdo personi të interesuar informacion në lidhje me të dhënat personale të ruajtura në lidhje me personin në fjalë në çdo kohë sipas kërkesës. Për më tepër, personi përgjegjës për përpunimin korrigjon ose fshin të dhënat personale me kërkesë ose këshillë të personit në fjalë, me kusht që të mos ketë kërkesa ligjore për mbajtje. Tërësia e punonjësve të personit përgjegjës për përpunimin janë në dispozicion të subjektit të të dhënave si persona të kontaktit në këtë kontekst. 6. Abonim në gazetën tonë Në uebfaqen e atdheu.com - Faruk Selimi, përdoruesve u është dhënë mundësia të abonohen në gazetën e kompanisë sonë. Cilat të dhëna personale i transmetohen personit përgjegjës për përpunimin kur buletini është porositur rezulton nga maska e hyrjes e përdorur për këtë qëllim. atdheu.com - Faruk Selimi informon klientët e saj dhe partnerët e biznesit në intervale të rregullta me anë të një buletini në lidhje me ofertat e kompanisë. Buletini i kompanisë sonë mund të merret nga personi në fjalë vetëm nëse (1) personi në fjalë ka një adresë të vlefshme e-mail dhe (2) personi në fjalë regjistrohet për të marrë gazetën. Për arsye ligjore, një e-mail konfirmimi do të dërgohet në adresën e-mail të futur nga një person i interesuar për herë të parë për dërgimin e gazetës duke përdorur procedurën e zgjedhjes së dyfishtë. Kjo email konfirmimi përdoret për të kontrolluar nëse pronari i adresës së postës elektronike, si personi në fjalë, ka autorizuar marrjen e gazetës. Kur regjistrohemi për gazetën, ne gjithashtu ruajmë adresën IP të caktuar nga ofruesi i shërbimit të Internetit (ISP) të sistemit kompjuterik të përdorur nga personi i interesuar në kohën e regjistrimit, si dhe datën dhe kohën e regjistrimit. Mbledhja e këtyre të dhënave është e nevojshme në mënyrë që të mund të gjurmojmë keqpërdorimin (e mundshëm) të adresës e-mail të një subjekti të të dhënave në një moment të mëvonshëm kohor dhe për këtë shërben për të siguruar mbrojtje ligjore për personin përgjegjës për përpunimin. Të dhënat personale të mbledhura gjatë regjistrimit për gazetën do të përdoren vetëm për të dërguar gazetën tonë. Për më tepër, pajtimtarët e gazetës mund të informohen përmes postës elektronike nëse kjo është e nevojshme për funksionimin e shërbimit të gazetës ose një regjistrimi përkatës, pasi ky mund të jetë rasti në rastin e ndryshimeve në ofertën e gazetës ose ndryshimeve në kushtet teknike . Të dhënat personale të mbledhura si pjesë e shërbimit të buletinit nuk do t'i kalohen palëve të treta. Subjekti i të dhënave mund të anulojë pajtimin në gazetën tonë në çdo kohë. Pëlqimi për ruajtjen e të dhënave personale që subjekti i të dhënave na ka dhënë për dërgimin e gazetës mund të revokohet në çdo kohë. Ekziston një lidhje përkatëse në çdo gazetë me qëllim tërheqjen e pëlqimit. Për më tepër, ekziston mundësia e çabonimit nga dërgimi i gazetës direkt në faqen e internetit të personit përgjegjës për përpunimin ose të informimit të personit përgjegjës për përpunimin e kësaj në një mënyrë tjetër. 7. Ndjekja e buletinit Buletinet nga atdheu.com - Faruk Selimi përmbajnë të ashtuquajturat piksele gjurmuese. Një pixel gjurmimi është një grafik miniaturë që është ngulitur në e-mail që dërgohen në format HTML për të mundësuar regjistrimin e skedarit log dhe analizën e skedarit log. Kjo mundëson që të kryhet një vlerësim statistikor i suksesit ose dështimit të fushatave të marketingut në internet. Bazuar në pikselin e gjurmimit të ngulitur, atdheu.com - Faruk Selimi mund të njohë nëse dhe kur një e-mail është hapur nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje në e-mail janë thirrur nga subjekti i të dhënave. Të dhëna të tilla personale të mbledhura përmes pikseleve të përcjelljes që përmbahen në gazetat ruhen dhe vlerësohen nga personi përgjegjës për përpunimin në mënyrë që të zgjedh dërgimin e gazetës dhe për të përshtatur më mirë përmbajtjen e gazetave të ardhshme me interesat e personit në fjalë. Këto të dhëna personale nuk do t'i kalohen palëve të treta. Personat e prekur kanë të drejtë në çdo kohë të revokojnë deklaratën përkatëse të pëlqimit të dhënë përmes procedurës së dyfishtë të zgjedhjes. Pas një revokimi, këto të dhëna personale do të fshihen nga personi përgjegjës për përpunimin. atdheu.com - Faruk Selimi automatikisht interpreton një anulim nga marrja e gazetës si një revokim. 8. Mundësitë e kontaktit përmes faqes në internet Uebfaqja e atdheu.com - Faruk Selimi përmban informacion që mundëson kontakt të shpejtë elektronik me kompaninë tonë dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, i cili është gjithashtu një adresë e përgjithshme për të ashtuquajturën postë elektronike (adresa e postës elektronike). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton personin përgjegjës për përpunimin me email ose një formë kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave do të ruhen automatikisht. Të dhëna të tilla personale të transmetuara në mënyrë vullnetare nga një subjekt i të dhënave personit përgjegjës për përpunimin ruhen për qëllime të përpunimit ose kontaktimit me subjektin e të dhënave. 9. Funksioni i komentit në blog në faqen e internetit atdheu.com - Faruk Selimi u ofron përdoruesve mundësinë e lënies së komenteve individuale në postimet individuale të blogut në një blog, i cili gjendet në faqen e internetit të kontrolluesit. Një blog është një faqe në internet që zakonisht është e hapur për publikun dhe në të cilën një ose më shumë njerëz, të quajtur blogerë ose blogerë në internet, mund të postojnë artikuj ose të shkruajnë mendime në të ashtuquajturat postime në blog. Postimet në blog zakonisht mund të komentohen nga palë të treta. Nëse një person i interesuar lë një koment në blogun e botuar në këtë faqe në internet, përveç komenteve të lëna nga personi i interesuar, informacionet mbi kohën kur është futur komenti dhe emrin e përdoruesit (pseudonimi) të zgjedhur nga personi në fjalë ruhen dhe publikohen. Për më tepër, adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të Internetit (ISP) i personit në fjalë regjistrohet gjithashtu. Adresa IP ruhet për arsye sigurie dhe në rast se personi në fjalë shkel të drejtat e palëve të treta duke paraqitur një koment ose poston përmbajtje të paligjshme. Ruajtja e këtyre të dhënave personale është në interesin personal të personit përgjegjës për përpunimin, në mënyrë që ai të mund të shfajësojë veten në rast të shkeljes së ligjit. 10. Abonimi në komente në blog në faqen e internetit Komentet e bëra në blogun e atdheu.com - Faruk Selimi në parim mund të pajtohet nga palë të treta. Në veçanti, ekziston mundësia që një komentues të pajtohet me komentet në një post specifik në blog që ndjek komentin e tij. Nëse një subjekt i të dhënave zgjedh opsionin për t'u pajtuar në komente, personi përgjegjës për përpunimin dërgon një e-mail konfirmimi automatik në mënyrë që të përdorë procedurën e zgjedhjes së dyfishtë për të kontrolluar nëse pronari i adresës së postës elektronike të dhënë është me të vërtetë pronari i adresës së postës elektronike Opsioni ka vendosur. Mundësia për t'u pajtuar në komente mund të anulohet në çdo kohë. 11. Fshirja dhe bllokimi rutinor i të dhënave personale Personi përgjegjës për proceset e përpunimit dhe ruan të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për periudhën kohore që është e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes ose nëse kjo specifikohet nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose një ligjvënës tjetër në ligje ose rregullore, të cilat personi përgjegjës për përpunimin i nënshtrohet, ishte siguruar. Nëse qëllimi i magazinimit nuk zbatohet më ose nëse skadon një periudhë magazinimi e përshkruar nga direktivat dhe rregulloret evropiane ose një ligjvënës tjetër përgjegjës, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me dispozitat ligjore. 12. Të drejtat e subjektit të të dhënave • a) E drejta e konfirmimit Çdo person i interesuar ka të drejtën e dhënë nga direktiva dhe rregullorja Evropiane për të kërkuar konfirmim nga personi përgjegjës për përpunimin nëse të dhënat personale në lidhje me to janë duke u përpunuar. Nëse një person i interesuar dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për konfirmim, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. • b) E drejta për informacion Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë, të dhënë nga ligjvënësi evropian i direktivave dhe rregulloreve, për të marrë informacion falas në lidhje me të dhënat personale të ruajtura për të dhe një kopje të këtij informacioni nga personi përgjegjës për përpunimin në çdo kohë . Për më tepër, direktivat dhe rregulloret evropiane i japin subjektit të të dhënave akses në informacionin e mëposhtëm: o qëllimet e përpunimit o kategoritë e të dhënave personale që përpunohen o marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë zbuluar ose ende po zbulohen të dhënat personale, veçanërisht në rastin e marrësve në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare o nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohëzgjatje o ekzistenca e një të drejte për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me ju ose për kufizimin e përpunimit nga personi përgjegjës ose e drejta për të kundërshtuar këtë përpunim o ekzistenca e një të drejte për të paraqitur një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës o nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave: Të gjitha informacionet në dispozicion për origjinën e të dhënave o ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin në përputhje me nenin 22 (1) dhe (4) GDPR dhe - të paktën në këto raste - informacion domethënës në lidhje me logjikën e përfshirë dhe qëllimin dhe efektet e synuara të një përpunimi të tillë për subjektin e të dhënave Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtën e informacionit nëse të dhënat personale janë transmetuar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Nëse është kështu, subjekti i të dhënave gjithashtu ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me garancitë e duhura në lidhje me transmetimin. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë këtë të drejtë për informacion, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. • c) E drejta për korrigjim Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga direktivat dhe rregulloret evropiane për të kërkuar korrigjimin e menjëhershëm të të dhënave personale të pasakta në lidhje me to. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, të kërkojë plotësimin e të dhënave personale jo të plota - duke përfshirë me anë të një deklarate shtesë. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë për korrigjim, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. • d) E drejta për fshirje (e drejta për tu harruar) Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian i direktivave dhe rregulloreve për të kërkuar që personi përgjegjës të fshijë menjëherë të dhënat personale në lidhje me to, me kusht që të zbatohet një nga arsyet e mëposhtme dhe për aq sa përpunimi nuk është e nevojshme: o Të dhënat personale janë mbledhur ose përpunuar ndryshe për qëllime për të cilat nuk janë më të nevojshme. o Subjekti i të dhënave revokon pëlqimin e tyre, në të cilin ishte bazuar përpunimi në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 shkronja një GDPR ose neni 9 paragrafi 2 shkronja një GDPR dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin. o Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21 paragrafi 1 GDPR dhe nuk ka ndonjë arsye mbizotëruese legjitime për përpunimin, ose objektet e subjektit të të dhënave në përputhje me nenin 21 paragrafi 2 GDPR të përpunimit a. o Të dhënat personale u përpunuan në mënyrë të paligjshme. o Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor sipas ligjit të Unionit ose ligjit të shteteve anëtare të cilave u nënshtrohet personi përgjegjës. o Të dhënat personale u mblodhën në lidhje me shërbimet e shoqërisë së informacionit të ofruara në përputhje me nenin 8 paragrafi 1 GDPR. Nëse një nga arsyet e sipërpërmendura vlen dhe një person i interesuar do të dëshironte që të dhënat personale të ruhen në atdheu.com - Faruk Selimi të fshihen, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. Punonjësi i atdheu.com - Faruk Selimi do të rregullojë që kërkesa për fshirje të plotësohet menjëherë. Nëse të dhënat personale janë bërë publike nga atdheu.com - Faruk Selimi dhe kompania jonë, si personi përgjegjës, është i detyruar të fshijë të dhënat personale në përputhje me nenin 17 paragrafi 1 GDPR, atëherë atdheu.com - Faruk Selimi Duke marrë parasysh teknologjinë e disponueshme dhe kostot e zbatimit, masat e duhura, përfshirë masat teknike, për të informuar përpunuesit e të dhënave të tjerë që përpunojnë të dhënat personale të publikuara se subjekti i të dhënave ka kërkuar fshirjen e të gjitha lidhjeve nga këta përpunues të tjerë të të dhënave për këto të dhëna personale ose të kopjeve ose kopjimeve të këtyre të dhënave personale, për aq kohë sa përpunimi nuk është i nevojshëm. Punonjësi i atdheu.com - Faruk Selimi do të rregullojë gjërat e nevojshme në raste individuale. • e) E drejta për kufizimin e përpunimit Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë, të dhënë nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve, të kërkojë nga kontrolluesi të kufizojë përpunimin nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme: o Korrektësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave për një periudhë që i mundëson personit përgjegjës të kontrollojë saktësinë e të dhënave personale. o Përpunimi është i paligjshëm, personi në fjalë refuzon të fshijë të dhënat personale dhe përkundrazi kërkon që përdorimi i të dhënave personale të kufizohet. o Personi përgjegjës nuk ka më nevojë për të dhëna personale për qëllime të përpunimit, por subjekti i të dhënave ka nevojë për to për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore. o Personi i interesuar ka paraqitur një kundërshtim për përpunimin në përputhje me nenin 21 paragrafi 1 GDPR dhe ende nuk është përcaktuar nëse arsyet e ligjshme të personit përgjegjës janë më të mëdha se ato të personit në fjalë. Nëse një nga kushtet e mësipërme plotësohet dhe një person i interesuar dëshiron të kërkojë kufizimin e të dhënave personale të ruajtura në atdheu.com - Faruk Selimi, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. Punonjësi i atdheu.com - Faruk Selimi do të rregullojë që përpunimi të kufizohet. • f) E drejta për transportueshmëri të të dhënave Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian i direktivave dhe rregulloreve për të marrë të dhënat personale në lidhje me to, të cilat janë vënë në dispozicion të një pale përgjegjëse nga personi i interesuar, në një strukturë, të përbashkët dhe makineri -format i lexueshëm. Ju gjithashtu keni të drejtë t'i transferoni këto të dhëna tek një person tjetër përgjegjës pa pengesa nga personi përgjegjës të cilit i janë dhënë të dhënat personale, me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 shkronja një GDPR ose art 9 Paragrafi 2 shkronja a DS-GVO ose në një kontratë sipas Art. 6 paragrafi 1 shkronja b DS-GVO dhe përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara, Për më tepër, kur ushtrojnë të drejtën e tyre për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 20 (1) GDPR, personi në fjalë ka të drejtë që të dhënat personale të transmetohen drejtpërdrejt nga një person përgjegjës tek tjetri, për aq sa kjo është teknikisht e realizueshme dhe nëse kjo bën nuk ndikojnë në të drejtat dhe liritë e personave të tjerë. Për të pohuar të drejtën për transportueshmëri të të dhënave, personi në fjalë mund të kontaktojë një punonjës të atdheu.com - Faruk Selimi në çdo kohë. • g) E drejta e kundërshtimit Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga legjislatori evropian i direktivave dhe rregulloreve për të kundërshtuar në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me to, i cili bazohet në nenin 6 paragrafi 1 shkronja e ose f DS -GVO zhvillohet për të kundërshtuar. Kjo vlen edhe për profilizimin bazuar në këto dispozita. atdheu.com - Faruk Selimi nuk përpunon më të dhëna personale në rast kundërshtimi, përveç nëse mund të provojmë arsye bindëse legjitime për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose përpunimi i shërben krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. Nëse atdheu.com - Faruk Selimi përpunon të dhëna personale me qëllim që të funksionojë me postë të drejtpërdrejtë, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale për qëllime të reklamimit të tillë. Kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa shoqërohet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse subjekti i të dhënave kundërshton atdheu.com - përpunimi Faruk Selimi për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, atdheu.com - Faruk Selimi nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata e tyre e veçantë, të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me to që kryhet nga atdheu.com - Faruk Selimi për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për statistikë qëllimet në përputhje me nenin 89 paragrafi 1 DS-GVO marrin një kundërshtim, përveç nëse një përpunim i tillë është i nevojshëm për të përmbushur një detyrë në interesin publik. Për të ushtruar të drejtën për të kundërshtuar, personi në fjalë mund të kontaktojë çdo punonjës të atdheu.com - Faruk Selimi ose një punonjës tjetër drejtpërdrejt. Në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht nga Direktiva 2002/58 / EC, personi në fjalë është gjithashtu i lirë të ushtrojë të drejtën e tij të kundërshtimit me anë të procedurave të automatizuara në të cilat përdoren specifikimet teknike. • h) Vendime të automatizuara në raste individuale përfshirë profilizimin Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian i direktivave dhe rregulloreve që të mos i nënshtrohet një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar - përfshirë profilizimin - i cili ka efekte ligjore mbi to ose në mënyrë të ngjashme ndikon në mënyrë të konsiderueshme në to, nëse vendimi (1) nuk është i nevojshëm për lidhjen ose kryerjen e një kontrate midis subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës, ose (2) bazuar në dispozitat ligjore të Bashkimit ose të shteteve anëtare të cilave i nënshtrohet personi përgjegjës, është e lejueshme dhe këto dispozita ligjore përmbajnë masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë, si dhe interesat e ligjshëm të subjektit të të dhënave ose (3) me pëlqimin e shprehur të subjektit të të dhënave. Nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen ose kryerjen e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit të të dhënave, ose (2) bazohet në pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave, atdheu.com - Faruk Selimi do të marrë masat e duhura për të Mbrojtur të drejtat dhe liritë, si dhe interesat legjitimë të subjektit të të dhënave, përfshirë të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrjen e një personi nga ana e personit përgjegjës, për të shprehur këndvështrimin e tyre dhe për të kundërshtuar vendimin. Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të pohojë të drejta në lidhje me vendimet e automatizuara, ata mund të kontaktojnë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. • i) E drejta për të tërhequr pëlqimin sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian i direktivave dhe rregulloreve për të revokuar pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë. Nëse personi i interesuar dëshiron të pohojë të drejtën e tij për të tërhequr pëlqimin, ai mund të kontaktojë një punonjës të personit përgjegjës për përpunimin në çdo kohë. 13. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud Kontrolluesi i të dhënave ka përbërës të integruar nga Adobe në këtë faqe në internet. Adobe Analytics (Omniture) ose Adobe Marketing Cloud (këtu e tutje referuar si "Omniture") është një instrument që mundëson marketing më efikas në internet dhe analiza në internet. Omnitur është pjesë e Adobe Marketing Cloud. Reja Adobe Marketing mundëson analizën në kohë reale të fluksit të vizitorëve në faqet e internetit. Analizat në kohë reale përfshijnë raporte të projekteve dhe lejojnë një analizë ad-hoc të vizitorëve të faqeve të internetit. Ndërveprimet me klientët paraqiten në një mënyrë të tillë që kontrolluesit të të dhënave të jepet një pasqyrë më e mirë e aktiviteteve në internet të përdoruesve të kësaj faqe interneti duke shfaqur të dhënat në pultë të thjeshtë dhe ndërveprues dhe duke i shndërruar ato në raporte. Kompania operative për këto shërbime është Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandë. Omniture vendos një cookie mbi sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë (cookies tashmë janë shpjeguar paraprakisht; ju mund të lexoni më lart për këtë). Personi përgjegjës për përpunimin siguron përmes një cilësimi të serverit që regjistrat e të dhënave gjurmuese të transmetuara në qendrën e të dhënave të Adobe të anonimizohen përpara vendndodhjes gjeologjike. Anonimizimi zbatohet duke zëvendësuar pjesën e fundit të adresës IP. Personi përgjegjës për përpunimin ka bërë cilësime nga ana e serverit, mbi bazën e të cilave anonimohet adresa IP e personit në fjalë, në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra për vendndodhjen gjeologjike dhe matjen e diapazonit para përpunimit. Në emër të kontrolluesit, Adobe do të përdorë të dhënat dhe informacionin e marrë përmes faqes sonë të internetit për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit të personit në fjalë. Për më tepër, Adobe do të përdorë të dhënat për të krijuar raporte mbi aktivitetet e përdoruesve në emrin tonë dhe për të siguruar shërbime të tjera për kompaninë tonë që kanë të bëjnë me përdorimin e faqes sonë të internetit. Adobe nuk kombinon adresën IP të subjektit të të dhënave me të dhëna të tjera personale. lidhur me përdorimin e faqes sonë të internetit. Adobe nuk kombinon adresën IP të subjektit të të dhënave me të dhëna të tjera personale. lidhur me përdorimin e faqes sonë të internetit. Adobe nuk kombinon adresën IP të subjektit të të dhënave me të dhëna të tjera personale. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë në shfletuesin e Internetit i përdorur do të parandalonte gjithashtu që Omniture të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies të vendosur tashmë nga Omniture mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi në Internet ose programeve të tjerë të softuerit. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë mbledhjen e të dhënave të gjeneruara nga cookie Adobe dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e kësaj faqe në internet, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Adobe dhe për ta parandaluar këtë. Për ta bërë këtë, personi i interesuar duhet të shtyp butonin e çabonimit nën lidhjen http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, i cili vendos një cookie të heqjes dorë. Biskota e zgjedhjes së vendosur me kundërshtimin ruhet në sistemin e teknologjisë së informacionit të përdorur nga personi në fjalë. Nëse cookie-t fshihen në sistemin e subjektit të të dhënave pas një kundërshtimi, subjekti i të dhënave duhet të thërrasë përsëri lidhjen dhe të vendosë një cookie të re të heqjes dorë. Sidoqoftë, me vendosjen e cookie-it të heqjes dorë, ekziston mundësia që faqja e internetit e personit përgjegjës për përpunimin të mos përdoret më plotësisht nga personi në fjalë. Rregulloret aktuale të mbrojtjes së të dhënave të Adobe mund të gjenden në http://www.adobe.com/de/privacy.html. 14. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Facebook Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të kompanisë Facebook në këtë faqe në internet. Facebook është një rrjet social. Një rrjet social është një pikë takimi shoqëror që operohet në Internet, një komunitet në internet që zakonisht u mundëson përdoruesve të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të bashkëveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose mundëson që komuniteti i Internetit të sigurojë informacione personale ose të ndërlidhura me kompaninë. Ndër të tjera, Facebook u mundëson përdoruesve të rrjetit social të krijojnë profile private, të ngarkojnë foto dhe rrjet përmes kërkesave për miqësi. Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Sa herë që thirret një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent i Facebook (plugin në Facebook), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit i interesuari aktivizohet automatikisht nga Komponenti përkatës i Facebook shkakton që një përfaqësim i komponentit përkatës të Facebook të shkarkohet nga Facebook. Një përmbledhje e plotë e të gjitha shtojcave të Facebook mund të gjendet në https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Si pjesë e këtij procesi teknik, Facebook merr njohuri se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është i regjistruar në Facebook në të njëjtën kohë, Facebook njeh me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi i interesuar dhe për tërë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë të internetit, cilën nënfaqe specifike të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton. Ky informacion mblidhet nga përbërësi i Facebook dhe caktohet në llogarinë përkatëse në Facebook të personit të interesuar nga Facebook. Nëse personi në fjalë aktivizon një nga butonat e Facebook-ut të integruar në faqen tonë të internetit, për shembull butonin "Pëlqe", ose nëse personi në fjalë bën një koment, Facebook ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit në Facebook të personit në fjalë dhe i ruan këto të dhëna personale. Facebook gjithmonë merr informacione përmes përbërësit të Facebook që personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi i interesuar është i regjistruar në Facebook në të njëjtën kohë kur ka hyrë në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në përbërësin e Facebook apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Facebook, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në Facebook përpara se të telefonojnë në faqen tonë të internetit. Udhëzuesi i të dhënave i publikuar nga Facebook, i cili është i disponueshëm në https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ofron informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Facebook. Ai gjithashtu shpjegon se cilat opsione vendosje ofron Facebook për të mbrojtur privatësinë e personit në fjalë. Përveç kësaj, aplikacione të ndryshme janë në dispozicion që bëjnë të mundur shtypjen e transmetimit të të dhënave në Facebook. Aplikime të tilla mund të përdoren nga subjekti i të dhënave për të shtypur transmetimin e të dhënave në Facebook. 15. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave për zbatimin dhe përdorimin e funksioneve të programit partner Amazon Si pjesëmarrës në programin e partnerit Amazon, kontrolluesi ka integruar komponentët e Amazon në këtë faqe në internet. Komponentët e Amazon-it u krijuan nga Amazon me qëllim që t'u sigurojnë klientëve reklama në faqet e internetit të ndryshme të grupit Amazon, në veçanti në Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr, Amazon.it dhe Amazon.es. Për të ndërmjetësuar BuyVIP.com kundrejt pagesës së një komisioni. Personi përgjegjës për përpunimin mund të gjenerojë të ardhura nga reklamat duke përdorur përbërësit e Amazon. Kompania operative e këtyre përbërësve të Amazon është Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Luksemburg. Amazon vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Sa herë që thirret një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një përbërës Amazon, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga komponenti përkatës Amazon për të transferuar të dhëna te Për të transmetuar qëllimet e reklamimit në internet dhe faturimit të komisioneve në Amazon. Si pjesë e këtij procesi teknik, Amazon fiton njohuri për të dhënat personale që Amazon përdor për të gjetur origjinën e porosive të marra nga Amazon dhe më pas për të mundësuar llogaritjen e komisioneve. Personi i interesuar mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të Internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Amazon që të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies të vendosur tashmë nga Amazon mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi në Internet ose programeve të tjerë të softuerit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Amazon mund të gjenden në https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401. 16. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Google AdSense Kontrolluesi ka integruar Google AdSense në këtë faqe në internet. Google AdSense është një shërbim në internet që mundëson vendosjen e reklamave në faqet e palëve të treta. Google AdSense bazohet në një algoritëm që zgjedh reklamat e shfaqura në faqet e palëve të treta për të përputhur përmbajtjen e faqes përkatëse të palës së tretë. Google AdSense lejon shënjestrimin e bazuar në interes të përdoruesit të Internetit, i cili zbatohet duke gjeneruar profile individuale të përdoruesit. Kompania operative e komponentit Google AdSense është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i përbërësit Google AdSense është integrimi i reklamave në faqen tonë të internetit. Google AdSense vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Duke vendosur cookie, Alphabet Inc. është në gjendje të analizojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Sa herë që thirret një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent i Google AdSense, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë automatikisht nxitet nga komponenti përkatës i Google AdSense Për të transmetuar të dhëna në Alphabet Inc. me qëllim të reklamimit në internet dhe faturimit të komisioneve. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu që Alphabet Inc. të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Alphabet Inc. mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të Internetit ose programeve të tjerë të softuerit. Google AdSense gjithashtu përdor të ashtuquajturat piksele gjurmuese. Një piksel ndjekës është një grafik miniaturë që është ngulitur në faqet e internetit në mënyrë që të mundësojë regjistrimin e skedarit log dhe analizën e skedarit të regjistrit, përmes së cilës mund të kryhet një vlerësim statistikor. Duke përdorur pikselin e gjurmimit të ngulitur, Alphabet Inc. mund të njohë nëse dhe kur një faqe në internet është hapur nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje janë klikuar nga subjekti i të dhënave. Pikselët e gjurmimit përdoren, ndër të tjera, për të vlerësuar fluksin e vizitorëve në një faqe në internet. Përmes Google AdSense, të dhënat personale dhe informacioni, i cili gjithashtu përfshin adresën IP dhe është i nevojshëm për mbledhjen dhe faturimin e reklamave të shfaqura, transmetohet në Alphabet Inc. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen dhe përpunohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alphabet Inc. mund t'ua kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik. Google AdSense shpjegohet më hollësisht nën këtë lidhje https://www.google.de/intl/de/adsense/start/. 17. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Google Analytics (me funksion anonimizimi) Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar përbërësin e Google Analytics (me funksion anonimizimi) në këtë faqe në internet. Google Analytics është një shërbim i analizës në internet. Analiza në internet është mbledhja, mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave mbi sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit. Një shërbim i analizës në internet mbledh, ndër të tjera, të dhëna në faqen e internetit nga e cila një person i interesuar erdhi në një faqe në internet (i ashtuquajturi referues), cilat nënfaqe të faqes së internetit u përdorën ose sa shpesh dhe për sa kohë u shikua një nënfaqe. Një analizë në internet përdoret kryesisht për të optimizuar një faqe në internet dhe për një analizë kosto-përfitimi të reklamave në internet. Kompania operative e përbërësit të Google Analytics është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Personi përgjegjës për përpunimin përdor shtesën "_gat._anonymizeIp" për analiza në internet përmes Google Analytics. Me anë të kësaj shtese, adresa IP e lidhjes në Internet të personit në fjalë shkurtohet dhe anonimizohet nga Google nëse faqet tona të Internetit mund të aksesohen nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose nga një tjetër nënshkrues i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Qëllimi i përbërësit të Google Analytics është të analizojë rrjedhën e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Google përdor të dhënat dhe informacionin e marrë, ndër të tjera, për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit, për të përpiluar raporte në internet për ne që tregojnë aktivitetet në faqen tonë të internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit. Google Analytics vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Me vendosjen e cookie-t, Google është mundësuar të analizojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Sa herë që aksesohet një nga faqet individuale të kësaj faqe interneti, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent i Google Analytics, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë automatikisht nxitet nga komponenti përkatës i Google Analytics Për të transmetuar të dhëna te Google me qëllim të analizës në internet. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat personale të tilla si adresa IP e personit në fjalë, të cilat Google përdor, ndër të tjera Cookie përdoret për të ruajtur informacione personale, të tilla si koha e hyrjes, vendndodhja nga e cila është bërë hyrja dhe frekuenca e vizitave në faqen tonë të internetit nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, këto të dhëna personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në Internet të përdorur nga personi në fjalë, transmetohen te Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të ndalonte gjithashtu Google të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Për më tepër, një cookie e vendosur tashmë nga Google Analytics mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të Internetit ose programeve të tjerë të softuerit. Për më tepër, personi në fjalë ka mundësinë të kundërshtojë mbledhjen e të dhënave të gjeneruara nga Google Analytics në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google dhe për ta parandaluar këtë. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të shkarkojë dhe instalojë një shtesë të shfletuesit nën lidhjen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Kjo shtesë e shfletuesit informon Google Analytics përmes JavaScript se asnjë e dhënë ose informacion për vizitat në faqet e internetit nuk mund të transmetohet në Google Analytics. Instalimi i shtesës në shfletues konsiderohet një kundërshtim nga Google. Nëse sistemi i teknologjisë së informacionit të personit në fjalë fshihet, formatohet ose riinstalohet në një moment më të vonë, personi në fjalë duhet të instalojë përsëri shtesën e shfletuesit në mënyrë që të çaktivizojë Google Analytics. Nëse shtesa e shfletuesit është çinstaluar ose çaktivizuar nga personi i interesuar ose një person tjetër i cili i atribuohet sferës së tyre të ndikimit, ekziston mundësia e riinstalimit ose riaktivizimit të shtesës së shfletuesit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ dhe në http://www.google.com/analytics/terms/de. html Google Analytics shpjegohet më hollësisht nën këtë lidhje https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. 18. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Google Remarketing Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar shërbimet e Google Remarketing në këtë faqe në internet. Google Remarketing është një funksion i Google AdWords që i mundëson një kompanie t'u tregojë reklama përdoruesve të internetit të cilët kanë qenë më parë në faqen e internetit të kompanisë. Integrimi i Google Remarketing lejon një kompani të krijojë reklama të lidhura me përdoruesit dhe si pasojë të tregojë reklama me interes për përdoruesit e internetit. Kompania që operon për shërbimet e Remarketing në Google është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i Google Remarketing është të tregojë reklama të rëndësishme për interesin. Google Remarketing na mundëson të shfaqim reklama përmes rrjetit të reklamave Google ose t'i shfaqim ato në faqet e internetit të tjera që janë përshtatur për nevojat individuale dhe interesat e përdoruesve të internetit. Google Remarketing vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Me vendosjen e cookie, Google është në gjendje të njohë vizitorin në faqen tonë të internetit nëse ata më pas hyjnë në faqet e internetit që janë gjithashtu anëtare të rrjetit reklamues të Google. Sa herë që aksesohet një faqe në internet, në të cilën është integruar shërbimi Google Remarketing, shfletuesi i internetit i subjektit të të dhënave identifikohet automatikisht me Google. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat personale, të tilla si adresa IP ose sjellja e përdoruesit, të cilat Google i përdor, ndër të tjera, për të shfaqur reklama të interesit. Cookie përdoret për të ruajtur informacione personale, të tilla si faqet e internetit të vizituara nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, të dhënat personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në Internet të përdorur nga personi në fjalë, transmetohen te Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të ndalonte gjithashtu Google të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Për më tepër, një cookie e vendosur tashmë nga Google Analytics mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të Internetit ose programeve të tjerë të softuerit. Subjekti i të dhënave gjithashtu ka mundësinë e kundërshtimit të reklamave të bazuara në interes nga Google. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të thërrasë lidhjen www.google.de/settings/ads nga secili prej shfletuesve të Internetit që ata përdorin dhe të bëjë cilësimet e dëshiruara atje. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 19. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Google+ Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar butonin Google+ si një përbërës në këtë faqe në internet. Google+ është i ashtuquajturi rrjet social. Një rrjet social është një pikë takimi shoqëror që operohet në Internet, një komunitet në internet që zakonisht u mundëson përdoruesve të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të bashkëveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose mundëson që komuniteti i Internetit të sigurojë informacione personale ose të ndërlidhura me kompaninë. Google+ u mundëson përdoruesve të rrjetit social, ndër të tjera, të krijojnë profile private, të ngarkojnë foto dhe rrjet përmes kërkesave për miqësi. Google+ operohet nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Sa herë që aksesohet një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një buton Google+, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga personat përkatës Butoni Google+ për të shfaqur butonin përkatës të Shkarkimit Google+ nga Google. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri se cila nën-faqe specifike e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Informacione më të hollësishme për Google+ janë në dispozicion në https://developers.google.com/+/. Nëse personi në fjalë është i regjistruar në Google+ në të njëjtën kohë, Google njeh se cilën nën-faqe specifike të faqes sonë të internetit personi i interesuar po viziton me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi në fjalë dhe për tërë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në tonë faqe në internet Ky informacion mblidhet nga butoni Google+ dhe caktohet nga Google në llogarinë përkatëse Google+ të personit në fjalë. Nëse personi në fjalë aktivizon një nga butonat e Google+ të integruar në faqen tonë të internetit dhe kështu bën një rekomandim të Google+ 1, Google i cakton këto informacione llogarisë personale të përdoruesit të Google+ të personit në fjalë dhe i ruan këto të dhëna personale. Google ruan rekomandimin Google +1 të personit në fjalë dhe e bën atë të disponueshëm publikisht në përputhje me kushtet e pranuara nga personi i interesuar në lidhje me këtë. Një rekomandim i Google +1 i bërë nga personi i interesuar në këtë faqe në internet do të përdoret më pas së bashku me të dhëna të tjera personale, të tilla si emri i llogarisë Google +1 të përdorur nga personi në fjalë dhe fotografia e ruajtur në të në shërbime të tjera të Google, për shembull rezultatet e motorit të kërkimit të motorit të kërkimit Google, llogaria e Google e personit në fjalë ose në vende të tjera, për shembull në faqet e internetit ose në lidhje me reklamat, të ruajtura dhe të përpunuara. Për më tepër, Google është në gjendje të lidhë vizitën në këtë faqe në internet me të dhëna të tjera personale të ruajtura nga Google. Google gjithashtu regjistron këtë informacion personal me qëllim përmirësimin ose optimizimin e shërbimeve të ndryshme të Google. Përmes butonit Google+, Google gjithmonë merr informacione se personi i interesuar ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi i interesuar është i regjistruar në Google+ në të njëjtën kohë kur ka hyrë në faqen tonë të internetit; kjo zhvillohet pavarësisht nëse personi në fjalë klikon butonin Google+ apo jo. Nëse personi në fjalë nuk dëshiron që të dhënat personale të transmetohen në Google, ai mund të parandalojë një transmetim të tillë duke u larguar nga llogaria e tij Google+ përpara se të telefonojë në faqen tonë të internetit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Informacione të mëtejshme nga Google në lidhje me butonin Google +1 mund të gjenden në https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. 20. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Google AdWords Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar Google AdWords në këtë faqe në internet. Google AdWords është një shërbim reklamimi në internet që lejon reklamuesit të vendosin reklama në rezultatet e motorit të kërkimit të Google si dhe në rrjetin e reklamave Google. Google AdWords i mundëson një reklamuesi të përcaktojë paraprakisht fjalë kyçe të caktuara me anë të të cilave një reklamë shfaqet vetëm në rezultatet e motorit të kërkimit të Google nëse përdoruesi thërret një rezultat të kërkimit të fjalës kyçe me motorin e kërkimit. Në rrjetin e reklamave Google, reklamat shpërndahen në faqet e internetit që lidhen me temën duke përdorur një algoritëm automatik dhe duke marrë parasysh fjalët kyçe të përcaktuara më parë. Kompania operative për shërbimet e Google AdWords është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Qëllimi i Google AdWords është të reklamojë faqen tonë të internetit duke shfaqur reklama me interes në faqet e internetit të kompanive të palëve të treta dhe në rezultatet e motorëve të kërkimit të motorit të kërkimit Google dhe duke shfaqur reklama të palëve të treta në faqen tonë të internetit. Nëse një person i interesuar arrin në faqen tonë të internetit përmes një reklame Google, një e ashtuquajtur cookie konvertimi ruhet në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit të interesuar nga Google. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Një cookie konvertimi humbet vlefshmërinë e tij pas tridhjetë ditësh dhe nuk përdoret për të identifikuar personin në fjalë. Nëse cookie nuk ka skaduar akoma, cookie konvertimi përdoret për të përcaktuar nëse disa nën-faqe të caktuara, për shembull shporta nga një sistem i dyqaneve në internet, janë aksesuar në faqen tonë të internetit. Biskota e konvertimit na mundëson ne dhe Google të kuptojmë nëse një person i interesuar i cili erdhi në faqen tonë të internetit përmes një reklame AdWords gjeneroi shitje, d.m.th. përfundoi ose anuloi një blerje. Të dhënat dhe informacionet e mbledhura përmes përdorimit të cookie-t të konvertimit përdoren nga Google për të krijuar statistika të vizitave në faqen tonë të internetit. Këto statistika të vizitave përdoren nga ana jonë për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të përdoruesve që u referuan tek ne përmes reklamave AdWords, d.m.th. për të përcaktuar suksesin ose dështimin e reklamës përkatëse AdWords dhe për të optimizuar reklamat tona AdWords për të ardhmen. As kompania jonë dhe as reklamuesit e tjerë të Google AdWords nuk marrin informacion nga Google që mund të identifikojë personin në fjalë. Cookie-ja e konvertimit përdoret për të ruajtur informacione personale, siç janë faqet e internetit të vizituara nga personi në fjalë. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, të dhënat personale, përfshirë adresën IP të lidhjes në Internet të përdorur nga personi në fjalë, transmetohen te Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t'i kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të ndalonte gjithashtu Google të vendoste një cookie konvertimi në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Google AdWords mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të Internetit ose programeve të tjerë të softuerit. Subjekti i të dhënave gjithashtu ka mundësinë e kundërshtimit të reklamave të bazuara në interes nga Google. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të thërrasë lidhjen www.google.de/settings/ads nga secili prej shfletuesve të Internetit që ata përdorin dhe të bëjë cilësimet e dëshiruara atje. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 21. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Instagram Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të shërbimit Instagram në këtë faqe në internet. Instagram është një shërbim që kualifikohet si një platformë audiovizive dhe u mundëson përdoruesve të ndajnë foto dhe video dhe gjithashtu të shpërndajnë të dhëna të tilla në rrjetet e tjera sociale. Kompania operative për shërbimet e Instagram është Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland. Sa herë që aksesohet një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent Instagram (butoni Insta), shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë automatikisht zëvendësohet nga komponenti përkatës Instagram bën që një përfaqësim i komponentit përkatës të shkarkohet nga Instagram. Si pjesë e këtij procesi teknik, Instagram merr informacione se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është i regjistruar në Instagram në të njëjtën kohë, Instagram njeh se cilën nën-faqe specifike personi në fjalë po viziton me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi i interesuar dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në faqen tonë të internetit. Ky informacion mblidhet nga përbërësi i Instagram dhe caktohet në llogarinë përkatëse në Instagram të personit në fjalë. Nëse personi i interesuar klikon një nga butonat e Instagram-it të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacionet e transferuara me të caktohen në llogarinë personale të përdoruesit në Instagram të personit në fjalë dhe ruhen dhe përpunohen nga Instagram. Instagram gjithmonë merr informacion përmes përbërësit të Instagram që personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi në fjalë është i regjistruar në Instagram në të njëjtën kohë kur ka hyrë në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi në fjalë klikon në përbërësin e Instagram-it apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Instagram, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në Instagram përpara se të vizitojnë faqen tonë të internetit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Instagram mund të gjenden në https://help.instagram.com/155833707900388 dhe https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. 22. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave mbi aplikimin dhe përdorimin e Matomo Personi përgjegjës për përpunimin ka integruar përbërësin Matomo në këtë faqe në internet. Matomo është një mjet softuer me burim të hapur për analiza në ueb. Analiza në internet është mbledhja, mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave mbi sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit. Një mjet i analizës në internet mbledh, ndër të tjera, të dhëna në faqen e internetit nga e cila një subjekt i të dhënave erdhi në një faqe në internet (i ashtuquajturi referues), cilat nën-faqe të faqes në internet u përdorën ose sa shpesh dhe për sa kohë një nën-faqe u shikua. Një analizë në internet përdoret kryesisht për të optimizuar një faqe në internet dhe për një analizë kosto-përfitimi të reklamave në internet. Softueri operohet në serverin e personit përgjegjës për përpunimin, skedarët e ndjeshëm të mbrojtjes së të dhënave ruhen ekskluzivisht në këtë server. Qëllimi i përbërësit Matomo është të analizojë rrjedhën e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Personi përgjegjës për përpunimin përdor të dhënat dhe informacionin e marrë, ndër të tjera, për të vlerësuar përdorimin e kësaj faqe në internet në mënyrë që të përpilojë raporte në internet që tregojnë aktivitetet në faqen tonë të internetit. Matomo vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Vendosja e cookies na mundëson të analizojmë përdorimin e faqes sonë të internetit. Sa herë që thirret një nga faqet individuale të kësaj faqe interneti, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga përbërësi Matomo të transmetojë të dhëna në serverin tonë për qëllime të analizës në internet. Si pjesë e këtij procesi teknik, ne fitojmë njohuri për të dhënat personale, siç është adresa IP e personit në fjalë, e cila ndër të tjera na ndihmon të kuptojmë origjinën e vizitorëve dhe klikimet. Cookie përdoret për të ruajtur informacione personale, të tilla si koha e hyrjes, vendndodhja nga e cila është bërë hyrja dhe frekuenca e vizitave në faqen tonë të internetit. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, këto të dhëna personale, përfshirë adresën IP të lidhjes së internetit të përdorur nga personi në fjalë, transferohen në serverin tonë. Këto të dhëna personale ruhen nga ne. Ne nuk ua kalojmë këtyre të dhënave personale palëve të treta. Personi në fjalë mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu që Matomo të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, një cookie e vendosur tashmë nga Matomo mund të fshihet në çdo kohë përmes një shfletuesi në internet ose programeve të tjerë të softuerit. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë mbledhjen e të dhënave të gjeneruara nga Matomo në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet dhe të parandalojë mbledhjen e tillë. Për ta bërë këtë, personi në fjalë duhet të vendosë "Mos gjurmo" në shfletuesin e tij. Sidoqoftë, me vendosjen e cookie-it të heqjes dorë, ekziston mundësia që faqja e internetit e personit përgjegjës për përpunimin të mos përdoret më plotësisht nga personi në fjalë. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Matomo mund të gjenden në https://matomo.org/privacy/. 23. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e Twitter Kontrolluesi ka përbërës të integruar nga Twitter në këtë faqe në internet. Twitter është një shërbim shumëgjuhësh, i arritshëm nga publiku i mikroblogjeve, mbi të cilin përdoruesit mund të publikojnë dhe shpërndajnë të ashtuquajturat cicërima, d.m.th. mesazhe të shkurtra që janë të kufizuara në 280 karaktere. Këto mesazhe të shkurtra janë në dispozicion për të gjithë, përfshirë njerëzit që nuk janë të regjistruar në Twitter. Tweet-et u shfaqen gjithashtu të ashtuquajturve ndjekës të përdoruesit përkatës. Ndjekësit janë përdorues të tjerë të Twitter që ndjekin cicërimat e një përdoruesi. Për më tepër, Twitter mundëson që një audiencë e gjerë të adresohet përmes hashtags, lidhjeve ose retweets. Kompania operative e Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandë. Sa herë që thirret një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një përbërës Twitter (butoni Twitter), shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë është aktivizuar automatikisht nga përbërësi përkatës i Twitter bën që një përfaqësim i përbërësit përkatës të Twitter të shkarkohet nga Twitter. Informacione të mëtejshme mbi butonat e Twitter janë në dispozicion në https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Si pjesë e këtij procesi teknik, Twitter merr informacione rreth asaj se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Qëllimi i integrimit të përbërësit Twitter është t'u mundësojë përdoruesve tanë që të rishpërndajnë përmbajtjen e kësaj faqe në internet, Nëse personi në fjalë është i regjistruar në Twitter në të njëjtën kohë, Twitter njeh se cilën nën-faqe specifike të faqes sonë të internetit personi i interesuar po viziton me çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga personi i interesuar dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit përkatës në tonë faqe në internet Ky informacion mblidhet nga përbërësi Twitter dhe caktohet në llogarinë përkatëse Twitter të subjektit të të dhënave. Nëse personi i interesuar klikon një nga butonat e Twitter-it të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacionet e transferuara me të caktohen në llogarinë personale të përdoruesit në Twitter të personit në fjalë dhe ruhen dhe përpunohen nga Twitter. Twitter gjithmonë merr informacion përmes përbërësit Twitter që personi i interesuar ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi i interesuar është i regjistruar në Twitter në të njëjtën kohë kur ka hyrë në faqen tonë të internetit; kjo zhvillohet pavarësisht nëse personi i interesuar klikon në përbërësin Twitter apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në Twitter, ata mund të parandalojnë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre në Twitter përpara se të vizitojnë faqen tonë të internetit. Dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të Twitter mund të gjenden në https://twitter.com/privacy?lang=de. 24. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e YouTube Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga YouTube në këtë faqe në internet. YouTube është një portal video në internet që u mundëson botuesve të videove që të postojnë video klipe falas dhe përdoruesve të tjerë t'i shikojnë, vlerësojnë dhe komentojnë ato falas. YouTube lejon botimin e të gjitha llojeve të videove, prandaj programet e plota të filmit dhe televizionit, si dhe videot muzikore, rimorkiot ose videot e bëra nga vetë përdoruesit mund të arrihen përmes portalit në Internet. YouTube operohet nga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. Sa herë që aksesohet një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent YouTube (video YouTube), shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë automatikisht i zëvendësuar nga komponenti përkatës YouTube ju bën që të shkarkoni një përfaqësim të përbërësit përkatës të YouTube nga YouTube. Informacione të mëtejshme rreth YouTube mund të gjenden në https://www.youtube.com/yt/about/de/. Si pjesë e këtij procesi teknik, YouTube dhe Google fitojnë njohuri se cila nën-faqe specifike e faqes sonë të internetit vizitohet nga personi në fjalë. Nëse personi në fjalë është i regjistruar në YouTube në të njëjtën kohë, YouTube njeh se cilën nën-faqe specifike të faqes sonë të internetit personi në fjalë po viziton duke thirrur një nënfaqe që përmban një video në YouTube. Ky informacion mblidhet nga YouTube dhe Google dhe caktohet në llogarinë përkatëse në YouTube të personit në fjalë. YouTube dhe Google gjithmonë marrin informacione përmes përbërësit YouTube që personi në fjalë ka vizituar faqen tonë të internetit nëse personi i interesuar është i regjistruar në YouTube në të njëjtën kohë kur ka hyrë në faqen tonë të internetit; kjo zhvillohet pavarësisht nëse personi i interesuar klikon në një video në YouTube apo jo. Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron që ky informacion të transmetohet në YouTube dhe Google, ata mund të parandalojnë transmetimin duke u larguar nga llogaria e tyre në YouTube përpara se të telefonojnë në faqen tonë të internetit. Rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të publikuara nga YouTube, të cilat janë në dispozicion në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ofrojnë informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga YouTube dhe Google. 25. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për aplikimin dhe përdorimin e DoubleClick Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga DoubleClick nga Google në këtë faqe në internet. DoubleClick është një markë e Google, nën të cilën kryesisht zgjidhje të veçanta të marketingut në internet u tregtohen agjencive reklamuese dhe botuesve. Kompania operuese e Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandë. DoubleClick nga Google transferon të dhëna në serverin DoubleClick me çdo përshtypje, si dhe me klikime ose aktivitete të tjera. Secila prej këtyre transferimeve të të dhënave shkakton një kërkesë cookie në shfletuesin e personit në fjalë. Nëse shfletuesi e pranon këtë kërkesë, DoubleClick vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Cilat janë cookies është shpjeguar më lart. Qëllimi i cookies është të zgjedh dhe të shfaqë reklamat. Cookie përdoret, ndër të tjera, për të vendosur dhe shfaqur reklamat përkatëse të përdoruesit dhe për të krijuar raporte mbi fushatat reklamuese ose për t'i përmirësuar ato. Cookie shërben gjithashtu për të parandaluar shfaqjen e njëjtë të reklamës shumë herë. DoubleClick përdor një ID të cookie-t, e cila është e nevojshme për të kryer procesin teknik. ID-ja e cookie-t kërkohet, për shembull, për të shfaqur një reklamë në një shfletues. DoubleClick gjithashtu mund të përdorë ID-në e cookie-t për të regjistruar cilat reklama janë shfaqur tashmë në një shfletues për të shmangur dublikimin. ID-ja e cookie gjithashtu mundëson DoubleClick për të regjistruar shndërrimet. Konvertimet regjistrohen, për shembull, kur një përdoruesi më parë i është treguar një reklamë DoubleClick dhe më pas bën një blerje në faqen e internetit të reklamuesit duke përdorur të njëjtin shfletues interneti. Një cookie DoubleClick nuk përmban të dhëna personale. Sidoqoftë, një cookie DoubleClick mund të përmbajë ID të fushatës shtesë. Një identifikues fushate përdoret për të identifikuar fushatat me të cilat përdoruesi ka qenë tashmë në kontakt. Sa herë që aksesohet një nga faqet individuale të kësaj faqe në internet, e cila operohet nga personi përgjegjës për përpunimin dhe mbi të cilën është integruar një komponent DoubleClick, shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë nxitet automatikisht nga personat përkatës Komponenti DoubleClick për të transferuar të dhëna për qëllimin Dorëzoni reklamimin në internet dhe faturimin e komisioneve te Google. Si pjesë e këtij procesi teknik, Google fiton njohuri për të dhënat që Google përdor gjithashtu për të krijuar deklarata komisioni. Ndër të tjera, Google mund të kuptojë që personi në fjalë ka klikuar në lidhje të caktuara në faqen tonë të internetit. Personi i interesuar mund të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç tregohet tashmë më lart, në çdo kohë me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të Internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të ndalonte gjithashtu Google të vendoste një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të personit në fjalë. Përveç kësaj, cookies të vendosur tashmë nga Google mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi në Internet ose programeve të tjerë të softuerit. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave të DoubleClick nga Google mund të gjenden në https://www.google.com/intl/de/policies/. 26. Mënyra e pagesës: Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave për Klarna si mënyrë pagese Kontrolluesi ka integruar komponentët e Klarna në këtë faqe në internet. Klarna është një ofrues i shërbimit të pagesave në internet që mundëson blerje në llogari ose pagesa fleksibile me këste. Klarna gjithashtu ofron shërbime të tjera, të tilla si mbrojtja e blerësit ose një kontroll identiteti dhe kredie. Klarna drejtohet nga Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stokholm, Suedi. Nëse personi në fjalë zgjedh ose "blerje në llogari" ose "blerje me qira" si një mundësi pagese gjatë procesit të porositjes në dyqanin tonë online, të dhënat e personit në fjalë do të transmetohen automatikisht në Klarna. Duke zgjedhur një nga këto mundësi pagese, personi i interesuar jep pëlqimin për transferimin e të dhënave personale të kërkuara për të përpunuar faturën ose blerjen me këste ose për të kontrolluar identitetin dhe aftësinë e kreditit. Të dhënat personale të transmetuara në Klarna janë zakonisht emri, mbiemri, adresa, data e lindjes, gjinia, adresa e postës elektronike, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular dhe të dhëna të tjera që janë të nevojshme për të përpunuar një faturë ose blerje me këste. Në mënyrë që të përpunohet kontrata e blerjes, të dhënat personale në lidhje me porosinë përkatëse janë gjithashtu të nevojshme. Në veçanti, mund të ketë shkëmbim të ndërsjellë të informacionit të pagesës, të tilla si detajet e bankës, numri i kartës, data e skadimit dhe kodi CVC, numri i artikujve, numri i artikullit, të dhënat për mallrat dhe shërbimet, çmimet dhe tarifat e taksave, informacioni mbi sjelljen e mëparshme të blerjes ose informacione të tjera mbi gjendjen financiare të personit në fjalë. Transmetimi i të dhënave ka për qëllim veçanërisht për verifikimin e identitetit, administrimin e pagesave dhe parandalimin e mashtrimit. Personi përgjegjës për përpunimin do të transmetojë të dhëna personale Klarna veçanërisht nëse ka një interes të ligjshëm për transmetimin. Të dhënat personale të shkëmbyera midis Klarna dhe personit përgjegjës për përpunimin transmetohen nga Klarna në agjencitë e kreditit. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrollojë identitetin dhe aftësinë tuaj për kreditim. Klarna gjithashtu u kalon të dhënave personale kompanive të lidhura (Klarna Group) dhe ofruesve të shërbimeve ose nën-kontraktorëve, për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose të dhënat do të përpunohen në emër të kompanisë. Për të vendosur mbi vendosjen, zbatimin ose përfundimin e një marrëdhënie kontraktuale, Klarna mbledh dhe përdor të dhëna dhe informacione në lidhje me sjelljen e mëparshme të pagesave të personit në fjalë, si dhe vlerat e probabilitetit për sjelljen e tyre në të ardhmen (e ashtuquajtura pikëzim). Llogaritja e pikëzimit kryhet në bazë të procedurave matematikore-statistikore të njohura shkencërisht. Subjekti i të dhënave ka mundësinë e revokimit të pëlqimit të tyre për trajtimin e të dhënave personale nga Klarna në çdo kohë. Një revokim nuk ndikon në të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesës (kontraktuale). Rregulloret aktuale të mbrojtjes së të dhënave të Klarna mund të gjenden në https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf. 27. Mënyra e pagesës: Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave për PayPal si mënyrë pagese Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar nga PayPal në këtë faqe në internet. PayPal është një ofrues i shërbimit të pagesave në internet. Pagesat përpunohen përmes të ashtuquajturave llogari PayPal, të cilat janë llogari private ose biznesi virtual. PayPal gjithashtu ofron mundësinë e përpunimit të pagesave virtuale përmes kartave të kreditit nëse një përdorues nuk ka një llogari në PayPal. Një llogari në PayPal menaxhohet përmes një adrese email, prandaj nuk ka numër klasik të llogarisë. PayPal bën të mundur fillimin e pagesave në internet për palët e treta ose për të marrë pagesa. PayPal gjithashtu vepron si një kujdestar dhe ofron shërbime të mbrojtjes së blerësve. Kompania operuese evropiane e PayPal është PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg. Nëse personi në fjalë zgjedh "PayPal" si opsion pagese në dyqanin tonë online gjatë procesit të porositjes, të dhënat e personit në fjalë do të transmetohen automatikisht në PayPal. Duke zgjedhur këtë mundësi pagese, personi në fjalë jep pëlqimin për transferimin e të dhënave personale të kërkuara për përpunimin e pagesës. Të dhënat personale të transmetuara në PayPal janë zakonisht emri, mbiemri, adresa, adresa e postës elektronike, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular ose të dhëna të tjera që janë të nevojshme për përpunimin e pagesës. Në mënyrë që të përpunohet kontrata e blerjes, të dhënat personale në lidhje me porosinë përkatëse janë gjithashtu të nevojshme. Qëllimi i transmetimit të të dhënave është procesimi i pagesave dhe parandalimi i mashtrimit. Personi përgjegjës për përpunimin do të transmetojë të dhëna personale në PayPal veçanërisht nëse ka një interes të ligjshëm për transmetimin. Të dhënat personale të shkëmbyera midis PayPal dhe personit përgjegjës për përpunimin mund të transmetohen nga PayPal në agjencitë e kreditit. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrollojë identitetin dhe aftësinë tuaj për kreditim. PayPal mund të kalojë të dhënat personale tek kompanitë e lidhura dhe ofruesit e shërbimeve ose nënkontraktorët për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose të dhënat do të përpunohen në emër të. Subjekti i të dhënave ka mundësinë e revokimit të pëlqimit të tyre për trajtimin e të dhënave personale nga PayPal në çdo kohë. Një revokim nuk ndikon në të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesës (kontraktuale). Rregulloret aktuale të mbrojtjes së të dhënave të PayPal mund të gjenden në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 28. Mënyra e pagesës: Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave për transferimin e menjëhershëm si mënyrë pagese Personi përgjegjës për përpunimin ka përbërës të integruar të Sofortüberweisung në këtë faqe në internet. Sofortüberweisung është një shërbim pagese që mundëson pagesa pa para për produktet dhe shërbimet në internet. Sofortüberweisung është një proces teknik përmes të cilit shitësi online merr menjëherë një konfirmim pagese. Kjo i mundëson një shitës me pakicë të dorëzojë mallra, shërbime ose shkarkime te konsumatori menjëherë pasi të jetë vendosur porosia. Operatori i Sofortüberweisung është Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedi. Nëse personi në fjalë zgjedh "Sofortüberweisung" si opsion pagese gjatë procesit të porositjes në dyqanin tonë online, të dhënat e personit në fjalë do të transmetohen automatikisht në Sofortüberweisung. Duke zgjedhur këtë mundësi pagese, personi në fjalë jep pëlqimin për transferimin e të dhënave personale të kërkuara për përpunimin e pagesës. Kur përpunon blerjen përmes Sofortüberweisung, blerësi transmeton PIN dhe TAN te Sofort GmbH. Sofortüberweisung pastaj kryen një transferim në shitësin me pakicë në internet pas një kontrolli teknik të bilancit të llogarisë dhe rikthimit të të dhënave të mëtejshme për të kontrolluar mbulimin e llogarisë. Shitësi me pakicë në internet informohet automatikisht se transaksioni financiar është kryer. Të dhënat personale të shkëmbyera me Sofortüberweisung janë emri, mbiemri, adresa, adresa e postës elektronike, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular ose të dhëna të tjera që janë të nevojshme për përpunimin e pagesës. Qëllimi i transmetimit të të dhënave është procesimi i pagesave dhe parandalimi i mashtrimit. Personi përgjegjës për përpunimin do të transmetojë të dhëna të tjera personale në Sofortüberweisung edhe nëse ka një interes të ligjshëm për transmetimin. Të dhënat personale të shkëmbyera midis Sofortüberweisung dhe personit përgjegjës për përpunimin mund të transmetohen në agjencitë e kreditit nga Sofortüberweisung. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrollojë identitetin dhe aftësinë tuaj për kreditim. Sofortüberweisung mund të kalojë të dhënat personale tek ndërmarrjet e lidhura dhe ofruesit e shërbimeve ose nënkontraktorët, për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose të dhënat duhet të përpunohen në emër të. Personi në fjalë ka mundësinë e revokimit të pëlqimit për trajtimin e të dhënave personale në çdo kohë me anë të Sofortüberweisung. Një revokim nuk ndikon në të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesës (kontraktuale). Dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Sofortüberweisung mund të gjenden në https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/. 29. Baza ligjore për përpunim Art. 6 I lit. a GDPR i shërben kompanisë sonë si bazë ligjore për operacionet e përpunimit për të cilat ne marrim pëlqimin për një qëllim specifik të përpunimit. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për të përmbushur një kontratë në të cilën subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, me operacionet e përpunimit që janë të nevojshme për shpërndarjen e mallrave ose sigurimin e shërbimeve të tjera ose vlerësimin, përpunimi bazohet në Nenin 6 I lit. b GDPR. E njëjta gjë vlen për operacionet e përpunimit që kërkohen për të kryer masa parakontraktore, për shembull në rastet e hetimeve në lidhje me produktet ose shërbimet tona. Nëse kompania jonë i nënshtrohet një detyrimi ligjor i cili kërkon përpunimin e të dhënave personale, për shembull për të përmbushur detyrimet tatimore, përpunimi bazohet në Nenin 6 I lit. c GDPR. Në raste të rralla, mund të jetë e nevojshme të përpunohen të dhënat personale në mënyrë që të mbrohen interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose një personi tjetër fizik. Ky do të ishte rasti, për shembull, nëse një vizitor në kompaninë tonë do të lëndohej dhe emri, mosha, të dhënat e sigurimit shëndetësor ose informacione të tjera jetësore do të duhej t'i kaloheshin një mjeku, spitali ose një pale tjetër të tretë. Atëherë përpunimi do të bazohej në Artin 6 I lit. d GDPR. Në fund të fundit, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Nenin 6 I lit. f GDPR. Operacionet e përpunimit që nuk janë të mbuluara nga ndonjë prej bazave ligjore të sipërpërmendura bazohen në këtë bazë ligjore nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes të ligjshëm të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat themelore dhe liritë e personit në fjalë nuk mbizotërojnë. Veçanërisht na lejohet të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur posaçërisht nga legjislatori Evropian. Në këtë drejtim, ai mori mendimin se një interes i ligjshëm mund të merrej nëse personi në fjalë është një klient i personit përgjegjës (recitimi 47 i fjalisë 2 GDPR). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes të ligjshëm të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat themelore dhe liritë e personit të interesuar të mos i tejkalojnë ato. Veçanërisht na lejohet të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur posaçërisht nga legjislatori Evropian. Në këtë drejtim, ai mori mendimin se një interes i ligjshëm mund të merrej nëse personi në fjalë është një klient i personit përgjegjës (recitimi 47 i fjalisë 2 GDPR). nëse përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes të ligjshëm të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, me kusht që interesat, të drejtat themelore dhe liritë e personit të interesuar të mos i tejkalojnë ato. Veçanërisht na lejohet të kryejmë operacione të tilla përpunimi sepse ato janë përmendur posaçërisht nga legjislatori Evropian. Në këtë drejtim, ai mori mendimin se një interes i ligjshëm mund të merrej nëse personi në fjalë është një klient i personit përgjegjës (recitimi 47 i fjalisë 2 GDPR). 30. Interesat e ligjshme në përpunim që ndiqen nga kontrolluesi ose një palë e tretë Nëse përpunimi i të dhënave personale bazohet në Nenin 6 I lit.f GDPR, interesi ynë i ligjshëm është kryerja e aktiviteteve tona të biznesit për të mirën e të gjithë punonjësve tanë dhe aksionarëve tanë. 31. Kohëzgjatja për të cilën do të ruhen të dhënat personale Kriteri për kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e mbajtjes ligjore. Pas skadimit të periudhës, të dhënat përkatëse fshihen në mënyrë rutinore, me kusht që ato të mos kërkohen më për përmbushjen e kontratës ose fillimin e kontratës. 32. Dispozitat ligjore ose kontraktuale për sigurimin e të dhënave personale; Nevoja për lidhjen e kontratës; Detyrimi i subjektit të të dhënave për të siguruar të dhënat personale; pasojat e mundshme të mos-sigurimit Ne ju shpjegojmë se sigurimi i të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose mund të rezultojë gjithashtu nga rregulloret kontraktuale (p.sh. informacioni mbi partnerin kontraktues). Për të lidhur një kontratë, nganjëherë mund të jetë e nevojshme që një subjekt i të dhënave të na sigurojë të dhëna personale që më pas duhet të përpunojmë. Për shembull, subjekti i të dhënave është i detyruar të na sigurojë të dhëna personale kur kompania jonë lidh një kontratë me ta. Mosdhënia e të dhënave personale do të nënkuptojë se kontrata nuk mund të lidhet me personin në fjalë. Para se personi i interesuar të sigurojë të dhëna personale, personi në fjalë duhet të kontaktojë një nga punonjësit tanë. 33. Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar Si kompani e përgjegjshme, ne nuk përdorim vendimmarrje automatike ose profilizim. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave u krijua nga gjeneratori i deklarimit të mbrojtjes së të dhënave të DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, i cili vepron si zyrtar i jashtëm i mbrojtjes së të dhënave në Mynih , në bashkëpunim me avokatin e mbrojtjes së të dhënave Christian Solmecke.